– Proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu mechanizmów rynkowych przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnia resort we wpisie do wykazu.
Argumentuje, że przyjęcie projektowanych rozwiązań zapewni spójny i sprawiedliwy mechanizm odpłatności za grunt, który w konsekwencji umożliwi ewolucyjne wygaszanie prawa użytkowania wieczystego.
Przypomnijmy, że pierwszym etapem reformy użytkowania wieczystego była ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2040). Przekształciła ona z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność z dniem 1 stycznia 2019 r.
Potrzebę kontynuowania zmian resort uzasadnia tym, że przedsiębiorcy obawiają się długofalowego inwestowania na gruntach użytkowanych wieczyście. Jak dodaje, dodatkową barierą dla nich są problemy z nabywaniem własności użytkowanych wieczyście gruntów, gdyż obowiązująca w art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zasada odpłatności za nabycie prawa własności została zakwestionowana pod względem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej. W ocenie Komisji Europejskiej wymaga ona modyfikacji w sposób eliminujący ryzyko udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej.
Przypomnijmy, że wspomniany art. 69 stanowi, że na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
– Ocena ta obliguje do wprowadzenia odmiennych od dotychczasowych zasad odpłatności za nabycie gruntów publicznych, uwzględniających ich wartość rynkową oraz wymagane oprocentowanie płatności w przypadku jej rozłożenia w czasie – wyjaśnia MRPiT.
– Instytucja użytkowania wieczystego przysparza coraz więcej problemów, w tym inwestycyjnych. Dlatego propozycja ministerstwa, której celem jest dalsze ograniczenie stosowania tej formuły, zasługuje na pochwałę – komentuje Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.