Przepisy nowelizujące ustawę z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320; dalej: k.s.h.), które weszły w życie 1 lipca br., powołują do życia nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (o kluczowych elementach tej nowej regulacji pisaliśmy szeroko w Poradniku Gazecie Prawnej „1 lipca startuje prosta spółka akcyjna” z 18 czerwca 2021 r., DGP nr 116). Jedną z nowości jest wprowadzenie możliwości ustanowienia w niej zupełnie nowego typu organu, tj. rady dyrektorów – jako alternatywy dla zarządu oraz (fakultatywnej) rady nadzorczej.
W największym skrócie rada dyrektorów jest organem, który ma w założeniu łączyć prowadzenie spraw PSA (a więc zarządzanie spółką) oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością podmiotu. To całkowite novum, gdyż od początku jednolitej regulacji prawa spółek w Polsce (od kodeksu handlowego z 1934 r.) w spółkach kapitałowych (sp. z o.o. oraz spółce akcyjnej) obowiązywało instytucjonalne rozdzielenie funkcji zarządczych (w postaci zarządu) oraz nadzoru (w postaci rady nadzorczej, a w przypadku jej braku w spółce z o.o., w postaci indywidualnej kontroli ze strony wspólników spółki).