Gmina Łańcut zorganizowała przetarg na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Rogoźnie. Przewidziano w nim wynagrodzenie kosztorysowe, przy czym kosztorys mieli opracować sami wykonawcy według opisów pozycji w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej. Najkorzystniejsza oferta w kilkudziesięciu pozycjach kosztorysu różniła się od dokumentacji. Na przykład – zamawiający wymagał usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek, a wykonawca wpisał 15 cm. Sporo pozycji było niedokładnie opisanych. Zamawiający wymagał demontażu istniejących zwodów pionowych wraz z drzwiczkami rewizyjnymi na ścianie i przełożenie na sąsiednie ściany z uzupełnieniem elewacji. Wykonawca w tym miejscu wpisał jedynie demontaż istniejących zwodów pionowych wraz z rewizjami. Pojawiały się też rozbieżności dotyczące materiałów budowlanych.
Zamawiający uznał, że mimo wszystko ofertę można uratować. Ponieważ postępowanie jest prowadzone na podstawie obowiązującej do końca 2020 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dlatego powołał się na art. 87 ust. 2, który pozwala poprawiać oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, o ile nie powodują istotnych zmian. Na tej podstawie poprawił opisy poszczególnych pozycji, a w niektórych miejscach także kwoty.