Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać znaczące zwroty opłat za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego w urzędach patentowych. Wnioski mogą składać do końca maja.

Dotacji udziela Fundusz „Ideas Powered for Business SM” współfinansowany przez Komisję Europejską i Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Łącznie program przewiduje udzielenie dotacji o wartości 20 mln euro. Ma pomóc unijnym mikro, małym i średnim przedsiębiorcom chronić własność intelektualną na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym.
Okienka z dofinansowaniem
W maju odbywa się kolejny nabór wniosków, tzw. okienko aplikacyjne na stronie EUIPO jest otwarte od 1 do 31 maja. W trakcie całego roku przewidziano łącznie pięć takich okresów wnioskowania o dofinansowanie – poprzednie otwierały się w styczniu i w marcu.
Polscy przedsiębiorcy w ramach programu mogą skorzystać z możliwości dofinansowania opłat za zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych maksymalnie w wysokości 50 proc. opłat z tego tytułu. Przy czym każdy może złożyć tylko jeden wniosek. Maksymalny zwrot kosztów dla jednego beneficjenta w ramach programu to 1500 euro. – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach jednego wniosku wystąpić o dofinansowanie do zgłoszenia kilku znaków. Najczęściej przedsiębiorcy występują o dofinansowanie rejestracji znaku w EUIPO. Zgłoszenie jednego znaku w europejskim urzędzie to 850 euro w jednej klasie towarowej, zatem kwota dotacji może wynieść 425 euro, a to już istotna suma. W praktyce można uzyskać dofinansowanie na prawie cztery znaki – mówi Marek Rumak z kancelarii AOMB.
Dotacje obejmują nie tylko zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych do Europejskiego Urzędu Ochrony Własności Intelektualnej, lecz także do wszystkich unijnych krajowych urzędów ds. własności intelektualnej (czyli m.in. do Urzędu Patentowego RP), a także do Urzędu Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (obejmującego swym zasięgiem Belgię, Holandię i Luksemburg).
Wniosek może złożyć każde przedsiębiorstwo, które spełnia definicję małego i średniego przedsiębiorstwa (zatrudnia mniej niż 250 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a całkowity bilans roczny 43 mln euro).
Do wypełnienia formularz online
Procedura ubiegania się o dotację prowadzona jest online. Formularz dostępny jest na stronie https://euipo.europa.eu/cosme/pl/form/sme-fund. – Złożenie wniosku nie jest skomplikowane, można to zrobić dosłownie w kilka minut, a aby usprawnić ten proces, trzeba sobie wcześniej przygotować kilka informacji – mówi Marek Rumak, który wielokrotnie przeszedł już procedurę składania wniosków.
Wypełniając formularz online, w kolejnych krokach przedsiębiorca m.in. wpisuje nazwę i dane adresowe swojej firmy, nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy o dotację, swój numer VAT, oraz deklaruje, że należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Konieczne jest dołączenie przy tym kilku dokumentów. – Przed złożeniem wniosku trzeba przygotować zaświadczenie z urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP i potwierdzenie z banku o posiadaniu rachunku z międzynarodowym numerem IBAN – wyjaśnia Marek Rumak.
Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszenia. Odpowiedzi na te, które złożone zostaną w maju, przedsiębiorcy dostaną w czerwcu i lipcu. Jeżeli decyzja o przyznaniu dotacji będzie pozytywna, to można przystąpić do zgłaszania znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Co istotne – należy zrobić to w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie przyznana dotacja przepadnie. Same zgłoszenia znaków towarowych lub wzorów do wybranych urzędów mogą być dokonywane również przez internet. W kolejnym kroku trzeba wnieść opłatę za zgłoszenie znaków lub wzorów. – Opłata za rejestrację powinna być wniesiona w całości. Dopiero potem można złożyć kolejny wniosek do EUIPO o zwrot połowy podstawowych opłat, co również odbywa się drogą elektroniczną – mówi Marek Rumak.
Kto nie zdąży złożyć wniosku do 31 maja, będzie miał jeszcze szansę w dniach 1–31 lipca 2021 r. oraz 1–30 września 2021 r. Wtedy otwarte zostaną kolejne okna aplikacyjne.