"Wprowadzono rozwiązania dotyczące minimalnego wymogu, jeśli chodzi o posiadane fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne (tzw. MREL), co ma wzmocnić zdolność m.in. banków do pokrycia strat i dokapitalizowania. Dotyczyć to będzie głównie sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji. Chodzi o to, aby banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu, w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu, instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji, bez narażenia na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej" - czytamy w komunikacie.

Uregulowano przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, podano także.

"Doprecyzowano m.in. warunki zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej oraz rolę w tym procesie ministra aktywów państwowych, prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu Stabilności Finansowej" - czytamy dalej.

Wprowadzono dwa poziomy wyznaczania MREL.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.