Projektodawca chce, aby dokumenty oraz ich odpisy lub kopie w postaci elektronicznej wydawane były za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe. Założeniem jest, że wnioskodawcy będą składali i opłacali wnioski o wydanie takich dokumentów za pośrednictwem systemu, natomiast w siedzibie sądu możliwe będzie jedynie uzyskanie odpisów i kopii dokumentów w postaci papierowej. Projekt nie przewiduje tym samym możliwości wydawania dokumentów oraz ich odpisów lub kopii w postaci elektronicznej na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych (np. płyta CD, pendrive).
Ministerstwo proponuje także dodanie par. 174a regulaminu, który ma określać sposób utrwalania i podpisywania protokołu posiedzenia w postępowaniu przed sądem rejestrowym odbywającym się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz określić formę wzmianki o sprostowaniu protokołu utrwalonego wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Ma to być osobny dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.