Prawo do weryfikacji wyjaśnień konkurenta nie oznacza, że muszą one być jawne. Sposób kalkulacji ceny to cenne źródło, dlatego firma może je zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Wyrok dotyczy przetargu na sprzątanie budynków w Warszawie. Jego część wygrało konsorcjum Impel. Zdaniem konkurencyjnej firmy cena zaproponowana w ofercie została zaniżona. Wygrała ona sprawę przed KIO, która nakazała zamawiającemu wyjaśnienie ceny. Zwycięskie konsorcjum złożyło wyjaśnienia, ale utajniło znaczą ich część, uznając ją za tajemnicę przedsiębiorstwa. Chodziło m.in. o koszty pracy. Konkurent złożył odwołanie. Przekonywał, że informacje te powinny zostać odtajnione. Bez tego nie jest w stanie zweryfikować, czy są one prawdziwe, co odbiera mu możliwość podważenia poprawności oferty.
Skład orzekający uznał, że nie ma to znaczenia. „Zamawiający nie ma obowiązku ujawnienia informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa tylko z tego względu, żeby konkurujący wykonawca mógł zweryfikować te informacje pod kątem ewentualnego postawienia zarzutów wobec danej oferty” ‒ czytamy w uzasadnieniu wyroku. Polityka kadrowa i płacowa w firmie może podlegać ochronie. Przepis definiujący tajemnicę przedsiębiorstwa nie wyłącza tych informacji spod ochrony. Liczy się to, czy są to informacje techniczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne, które nie są znane i łatwo dostępne, a firma podjęła działania w celu utrzymania ich w poufności. „Wyjaśnienia dotyczące kalkulacji cen jednostkowych oferty zawierają szczegółowe informacje, które posiadają wartość gospodarczą, a tym samym podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa. (...) Sposób kalkulacji ceny w zakresie kosztów poszczególnych składników cenotwórczych określonego wykonawcy należy zaliczyć do informacji, które stanowią niezwykle cenne źródło informacji dla konkurencji” ‒ zauważyła KIO.
Odwołujący się przekonywał, że jednorazowy charakter wyjaśnień złożonych w konkretnym przetargu nie pozwala tych informacji uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa. KIO nie zgodziła się jednak z tym argumentem. Jej zdaniem konkurencja mogłaby w przyszłości wykorzystać te dane. Wiedziałaby, jak firma zorganizowała pracę i jak będzie realizować usługę. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 marca 2021 r., sygn. akt KIO 222/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia