Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy zyskali ochronę przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi (tzw. klauzulami abuzywnymi), mają szersze uprawnienia w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, a także mogą odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca a konsument