W ubiegłym roku gminy nie kwapiły się do stosowania takich ulg przewidzianych w tarczy 4.0. Teraz jednak coraz więcej rad zamierza je wprowadzić.

W Zielonej Górze radni przygotowali np. projekt uchwały jeszcze przed ukazaniem się nowelizacji specustawy o COVID-19 w Dzienniku Ustaw. Czekali tylko, by nowela weszła w życie, aby go można było wnieść pod obrady. Dla tych gmin, które chcą iść w ślady Zielonej Góry, wyjaśnimy, na co zwrócić uwagę przy redagowaniu uchwał. Pokazujemy też, jak mogą one być sformułowane. [wzory 1 i 2]

wzór 1

Uchwała nr X/2021
Rady Miejskiej w Dębówce
z 10 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Dębówka za rok 2021
Na podstawie art. 31zzca ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159), art. 11[1] ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) uchwala się, co następuje:
Par. 1
Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębówka z opłaty pierwszej i drugiej raty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Par. 2
Zwraca się opłatę wniesioną przez przedsiębiorców jednorazowo za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Par. 3
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Dębówka.
Par. 4
Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca rady gminy
Anna Kowalska

wzór 2

Uchwała nr X/2021
Rady Miejskiej w Dębówce
z 10 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu wniesienia II raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębówka
Na podstawie art. 31zzca ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159), art. 11[1] ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) uchwala się, co następuje:
Par. 1
Przedłuża się termin wniesienia opłaty drugiej raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do 31 sierpnia 2021 r.
Par. 2
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Dębówka.
Par. 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca rady gminy
Anna Kowalska
Możliwość zwolnienia wprowadziła nowelizacja specustawy o COVID-19 z 21 stycznia 2021 r., tzw. tarcza 7.0. (Dz.U. poz. 159). Podobne rozwiązanie, na druga połowę 2020 r. (zawarte w art. 31zzca), przewidywała jej poprzedniczka, tarcza 4.0 (ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19; Dz.U. poz. 1086). Obecna nowelizacja jedynie koryguje brzmienie przepisu, przedłużając uprawnienie rady gminy na 2021 r. Oznacza to, że rada może w drodze uchwały zwolnić przedsiębiorcę z opłaty koncesyjnej w 2021 r. lub przedłużyć mu termin na jej wniesienie do końca br. Co ważne, nowelizacja pozostawiła w art. 31zzca zastrzeżenie, że ulgi mogą dotyczyć tylko tych przedsiębiorców, którzy mają koncesję na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu zakupu, czyli w lokalu gastronomicznym, a nie w sklepie. Delegacja nie odnosi się też do przedsiębiorców posiadających tzw. zezwolenie cateringowe, co wyjaśniała w swoim czasie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [ramka]

Ramka

Firmy cateringowe
Wyjaśnienia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 31 grudnia 2020 r.
„(…) Rada gminy może zwolnić przedsiębiorców wyłącznie z opłaty, o jakiej mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a zatem opłaty za korzystanie z zezwoleń, o których mowa w art. 18 tej ustawy. Opłata wnoszona przez przedsiębiorców prowadzących działalność cateringową wnoszona jest na podstawie art. 181 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a zatem w powyższej uchwale [wydanej na podstawie art. 31zzca specustawy o COVID-19 – przypis red.] nie jest możliwe zwolnienie z tej opłaty przedsiębiorców cateringowych”.
W kontekście uchwał, które rada gminy może (ale nie musi) podjąć, warto powołać wyjaśnienia wojewody śląskiego, zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym z 25 września 2020 r. (nr NPII.4131.1.813.2020). Stwierdził on, że rada gminy działająca na podstawie art. 31zzca ust. 1 i 2 specustawy o COVID-19 nie ma kompetencji do regulowania trybu postępowania przedsiębiorców, którym zostały przyznane ulgi w zakresie wnoszonych przez nich opłat. Zdaniem wojewody rada nie jest też uprawniona do wskazywania granicznego terminu, w którym przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot części uiszczonej opłaty. W badanej przez organ nadzoru uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wskazano, że „zwrot części uiszczonej opłaty następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony do 31 października 2020 r.”. Wojewoda zakwestionował także prawo rady do wprowadzania obowiązku złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. Organ nadzoru uznał, że na gruncie art. 31zzca specustawy o COVID-19 takie upoważnienie jej nie przysługuje.