Przeciwko ustanowionemu przed trzema laty zakazowi zabijania zwierząt bez uprzedniego ogłuszania protestowały wspólnoty żydowskie i muzułmańskie, powołując się na zagwarantowaną w art. 10 ust. 1 karty praw podstawowych wolność uzewnętrzniania religii.
Zadaniem TSUE, choć wymaganie w ramach uboju rytualnego stosowania odwracalnego ogłuszania, wbrew nakazom religijnym wierzących żydów i muzułmanów, stanowi ograniczenie w korzystaniu z ich prawa do wolności uzewnętrzniania religii, to ta ingerencja jest po pierwsze wprowadzona ustawą, po drugie szanuje istotę art. 10 karty, ponieważ ogranicza się do jednego aspektu szczególnego aktu rytualnego, jakim jest wspomniany ubój. Trybunał wskazał również, że ingerencja ta odpowiada celowi interesu ogólnego uznawanemu przez Unię, jakim jest wspieranie dobrostanu zwierząt, co określa m.in. rozporządzenia nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Poza tym państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy krajowe, które służą zapewnieniu dalej idącej ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania niż ochrona przewidziana w tym rozporządzeniu, w szczególności w zakresie „uboju”.
ORZECZNICTWO

Wyrok TSUE z 17 grudnia 2020 r. w sprawie C-336/19.