Wymogi formalne

Kodeks spółek handlowych wymaga, aby pełnomocnictwo zostało udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Chodzi zatem o tzw. formę pisemną zwykłą. Do jej zachowania wystarczy, aby dokument pełnomocnictwa został podpisany przez wspólnika. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, aby właściwe umocowanie wynikało z dokumentu sporządzonego w innej formie szczególnej, to jest najczęściej pisemnej z podpisem notarialnie lub urzędowo poświadczonym, czy też w ramach aktu notarialnego.