Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) świadczy głównie usługi w zakresie wynajmu nieruchomości użytkowych, a dodatkowo – w prowadzonym przez siebie hotelu z restauracją – usługi restauracyjne i związane z zakwaterowaniem. Hotel wraz z restauracją działa nieprzerwanie od 2005 r. Spółka sprzedała 7 listopada 2022 r. hotel wraz z restauracją firmie X (podatnik VAT czynny) za 12 000 000 zł. Umowa sprzedaży została zawarta w formie aktu notarialnego. Po zbyciu hotelu spółka nie zamierza prowadzić dalszej działalności w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i restauracyjnych. Z kolei firma X planuje prowadzić działalność hotelowo-restauracyjną przy wykorzystaniu nabytych składników materialnych i niematerialnych (hotelu z restauracją). Hotel stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W jego skład wchodzi nieruchomość zabudowana budynkiem hotelu, w którym oprócz pokoi gościnnych znajdują się m.in.: recepcja, restauracja z barem, sale konferencyjne i okolicznościowe (bankietowe), części wspólne, lobby. Restauracja hotelowa jest dostępna zarówno dla gości hotelowych, jak i z zewnątrz. W hotelu organizowane są również przyjęcia okolicznościowe i bankiety. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą także ruchomości (tj. wyposażenie pokoi, sal konferencyjnych i bankietowych, biura, recepcji, restauracji i baru, kuchni) oraz zapasy związane z prowadzeniem bieżącej działalności hotelowej i restauracyjnej. W skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą także wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe składniki pozwalające na prowadzenie działalności hotelu, w szczególności: nazwa i marka; konta na portalach rezerwacyjnych; prawa i obowiązki wynikające z umów z biurami podróży; prawa i obowiązki wynikające z pozostałych umów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w szczególności umów na dostawę mediów; baza klientów hotelu; nazwa domeny internetowej hotelu i funkcjonujące na domenie adresy e-mail; konto w systemie branżowym; wypracowane procedury w zakresie RODO; pozwolenia, koncesje i decyzje administracyjne związane z prowadzeniem działalności hotelowej, które będzie można przenieść w ramach transferu przedsiębiorstwa; potwierdzenia przeglądów Urzędu Dozoru Technicznego (kotłowni, kotła cieczowego, zbiornika ciśnieniowego, windy); wyciągi z ksiąg rachunkowych zawierających wycenę bilansową aktywów, wykaz wyposażenia oraz specyfikację towarów i materiałów (same księgi rachunkowe nie zostaną przekazane na rzecz nabywcy); kategoryzacja hotelu; pozwolenia sanepidu; inne składniki przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem hotelu, z zastrzeżeniem składników wprost wskazanych jako niebędące przedmiotem transferu na nabywcę i takich, które z przyczyn prawnych nie mogą być przedmiotem transferu.
W skład sprzedawanego hotelu nie weszły:
– wierzytelności pieniężne sprzedającego (zobowiązania do zapłaty na rzecz sprzedającego dotyczące okresu sprzed zawarcia umowy sprzedaży, np. zapłaty za usługę wykonaną przez sprzedającego przed dniem zawarcia umowy sprzedaży itp.);