Środki trwałe to składniki aktywów, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Ustawa o rachunkowości (dalej: u.r.) wprowadza warunek kompletności i zdatności do użytkowania, aby móc określić, od którego momentu należy rozliczać wartość początkową w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne. Z kolei warunek przeznaczenia na własne potrzeby wynika z konieczności odróżnienia ich od inwestycji.

Otwarty katalog