Wydłużany termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok zbliża się, a wciąż pojawiają się wątpliwości. Dziś odpowiemy na pytania, które są zadawane na szkoleniach.

Warto przypomnieć, że biura rachunkowe nie tylko są odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdania finansowego na podstawie danych przekazanych przez klienta, lecz także często muszą (i powinny) podsuwać mu pewne rozwiązania, które pozwolą na prawidłowe sporządzenie sprawozdania oraz rozsądne zadysponowanie wynikiem finansowym. To biuro rachunkowe w praktyce musi podpowiedzieć, jakie uchwały mogą być podjęte w zakresie uproszczeń sprawozdawczych czy rozwiązań dotyczących polityki rachunkowości, aby potem sprawozdanie wiernie i rzetelnie odzwierciedlało obraz jednostki.
O co księgowi pytają na szkoleniach
Nota podatkowa
PROBLEM Mamy wątpliwość, czy powinniśmy przygotować notę podatkową w sprawozdaniu za 2021 r. Klient spełnia kryteria dla małych jednostek – jest uchwała o załączniku nr 5. Za poprzedni rok nota była przygotowana. Czy podawać w niej podstawy prawne dla różnic w kosztach i przychodach?
ODPOWIEDŹ Obowiązek wypełnienia noty podatkowej ‒ postaci ustrukturyzowanej do prezentacji tych danych, czyli przedstawienia różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto, ciąży tylko na jednostkach spełniających łącznie dwa warunki:
1) są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, oraz
2) sporządzają sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
W takim wypadku różnice te należy zaprezentować zgodnie z ust. 2 pkt 6 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według tego załącznika.
O szczegółowości danych prezentowanych w nocie podatkowej będącej elementem dodatkowych informacji i objaśnień zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106; dalej: u.r.) decyduje kierownik jednostki. Zasadniczo nie ma obowiązku wskazywania w niej kwoty oraz podstawy prawnej wyłączeń dla wartości równych lub większych od 20 000 zł. Jednostka, która decyduje, że będzie wykazywała w nocie podatkowej konkretne pozycje dla wartości większych bądź równych 20 000 zł, powinna pokazywać podstawę prawną tych wyłączeń. Zamieszcza się co najmniej artykuł, a opcjonalnie ustęp, punkt i literę.
Jeśli chodzi o jednostki małe i mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a‒1d u.r., to nie mają one obowiązku wypełnienia noty podatkowej, gdyż nie przewidują tego załączniki 4 i 5 do ustawy. W schemach ww. załączników do ustawy o rachunkowości zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. Wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi).
Zatem biuro rachunkowe, sporządzając sprawozdania finansowe jednostek mikro lub małych za 2021 r., nie musi wypełniać noty podatkowej, natomiast może zrobić to dobrowolnie w odniesieniu do jednostek mikro i małych będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
Podpisywanie
PROBLEM Jakie zasady obowiązują obecnie przy podpisywaniu sprawozdania?
ODPOWIEDŹ Od 2022 r. nastąpiły zmiany w regulacjach dotyczących podpisywania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności. Regulacje te mają na celu wprowadzenie ułatwień dla jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z realizacją swoich ustawowych obowiązków.
Co do zasady sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. W ujęciu dotychczasowym podpisy elektroniczne – podpisem kwalifikowanym osobistym lub profilem zaufanym ‒ składały wszystkie zobowiązane osoby. Jest to rozwiązanie wygodne, jeśli mamy sprawdzone, że rozwiązania informatyczne tych podpisów nie są w konflikcie. W tym przypadku nie ma znaczenia, kto podpisuje sprawozdanie jako pierwszy. Najlepiej, aby zrobiły to osoby podpisujące profilem zaufanym, a potem na końcu osoby, które mają podpis kwalifikowany. Często w tym wariancie osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania podpisuje jako ostatnia, ponieważ właśnie dysponuje podpisem kwalifikowanym, który uniemożliwia potem podpisywanie profilem zaufanym.
Od 2022 r. w przypadku, gdy członków organu wieloosobowego jest kilku lub kilkunastu, sprawozdanie może podpisać co najmniej jeden członek tego organu wieloosobowego. Pozostali członkowie zarządu wieloosobowego mają możliwość składania oświadczeń potwierdzających, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. W przypadku skorzystania z tej możliwości osoba podpisująca sprawozdanie finansowe, wchodząca w skład organu wieloosobowego, musi uzyskać od pozostałych członków organu wieloosobowego oświadczenia potwierdzające, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmowy złożenia takiego oświadczenia.
Należy podkreślić, że w tej opcji konieczne jest, aby jako pierwsza podpisała sprawozdanie osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W składanym przez część członków zarządu oświadczeniu o spełnieniu przez sprawozdanie finansowe wymagań ustawowych (lub w odmowie złożenia takiego oświadczenia) musi być szczegółowa identyfikacja sprawozdania finansowego, m.in. podanie daty i godziny opatrzenia sprawozdania finansowego podpisem przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Chodzi o zapewnienie, że oświadczenia te dotyczą „ostatecznego” sprawozdania finansowego przekazanego do badania przez biegłego rewidenta lub do zatwierdzenia przez organy zatwierdzające. W takiej opcji podpisywania konieczne jest sprawdzenie, podpis którego członka zarządu jest spójny z podpisem osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg, i ta osoba powinna podpisać jako ostatnia. Konieczne jest też sprawdzenie przed złożeniem ostatniego podpisu, czy są oświadczenia o odpowiedniej treści wszystkich pozostałych członków organu. Jeżeli te dokumenty zostaną sporządzone w postaci papierowej, to jedna z osób wchodzących w skład wieloosobowego organu kierującego jednostką będzie zapewniała sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.
W przypadku odmowy złożenia oświadczenia zastosowano rozwiązanie analogiczne do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie odmowy podpisania sprawozdania finansowego, tj. konieczność sporządzenia pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia oświadczenia. Odmowa złożenia oświadczenia będzie traktowana jako równoznaczna z odmową podpisania sprawozdania finansowego, co oznacza, że będzie musiała zostać uzasadniona. Zarówno oświadczenie, jak i odmowa złożenia oświadczenia (wzorem odmowy podpisu) będą dołączane do sprawozdania finansowego.
Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 69 u.r. dodano w zakresie składania sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązek złożenia określonych dokumentów (odmowy podpisania sprawozdania finansowego, oświadczenia składanego przez osoby wchodzące w skład organu wieloosobowego o spełnianiu przez sprawozdanie finansowe wymagań przewidzianych w ustawie oraz odmowy złożenia tego oświadczenia) do właściwego rejestru sądowego. Odmowa złożenia oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, jest składana wraz z jego uzasadnieniem. Zgodnie z art. 74 ust. 1 u.r. oświadczenie lub jego odmowę należy przechowywać tak jak sprawozdania finansowe.
Terminy
PROBLEM Czy sprawozdanie osoby fizycznej powinno być sporządzone do końca czerwca czy do 1 sierpnia?
ODPOWIEDŹ Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1832; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 561) niektóre ostateczne terminy związane ze sprawozdawczością za 2021 r. zostały wydłużone do 30 czerwca 2021 r.
Zgodnie z par. 2b tego rozporządzenia termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 872) – czyli termin na przekazanie do Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdań osób fizycznych prowadzących działalność, w odniesieniu do sprawozdań finansowych za 2021 r. – przedłużono do 1 sierpnia 2022 r. (31 lipca w tym roku to niedziela, więc wskazano 1 sierpnia w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości dotyczących terminów).
Zasadniczo osoba fizyczna prowadząca działalność składa PIT-36 lub PIT-36L za 2021 r. i dołącza do niego sprawozdanie finansowe za 2021 r. (zeznania te sporządza się przecież w oparciu o dane wynikające z zamkniętych ksiąg rachunkowych). Jeśli tego nie zrobiła w terminie złożenia PIT (30 kwietnia br.), to może dosłać to sprawozdanie do szefa KAS do 1 sierpnia 2022 r. Ale nie jest to termin na sporządzenie sprawozdania. Sprawozdanie powinno mieć wcześniejszą datę i tylko do tego terminu może być elektronicznie przekazane do KAS. Powinno być przygotowane nie później niż do 30 czerwca 2022 r. ‒ tak jak wskazuje ogólny przepis.
Przy okazji warto wskazać, że osoba fizyczna nie składa sprawozdania do KRS. Przedsiębiorcy działający np. jako spółki jawne, komandytowe czy spółki z o.o. powinni złożyć w KRS roczne sprawozdanie finansowe z odpowiednimi dokumentami w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Tarcza PFR
PROBLEM Jak zaprezentować w sprawozdaniu finansowym umorzoną część z tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju i jak wpływa to na zysk do podziału?
ODPOWIEDŹ Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 u.r. umorzona część subwencji jest pozostałym przychodem operacyjnym. Umorzenie należy zatem zaksięgować:
  • Wn „Zobowiązania inne lub zobowiązania finansowe” lub „Pożyczki otrzymane” (w zależności od pierwotnego ujęcia subwencji),
  • Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.
W „Rachunku zysków i strat” fakt umorzenia będzie zaprezentowany w pozycji „Inne” w ramach „Pozostałych przychodów operacyjnych”. Jeśli jest to kwota istotna, to należy w dodatkowych notach i objaśnieniach szczegółowo wskazać wartość umorzonej subwencji. Należy przypomnieć, że umorzenie to zwiększa pozostałe przychody operacyjne nawet w sytuacji, gdy środki z subwencji zostały wykorzystane na zakup lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Subwencja była bowiem udzielana jako wsparcie dla podmiotów poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19, ale nie był narzucony konkretny cel wykorzystywania tych środków przez beneficjentów pomocy. Zatem w tym wypadku art. 41 ust. 1 pkt 2 u.r nie znajduje zastosowania.
Jednostka sporządzająca rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią powinna ująć fakt umorzenia w pozycji „Inne korekty” w części A „Przepływy z działalności operacyjnej”. Zwiększenie wyniku finansowego nie przyczyniło się do wzrostu środków pieniężnych, zatem zgodnie z zasadami przygotowywania cash flow należy taki przychód wyeliminować w ramach korekt. Należy przypomnieć, że subwencji nie ujmowano jako zobowiązania krótkoterminowego dotyczącego działalności operacyjnej, zatem omawiane umorzenie nie będzie wykazane w pozycji „Zmiana stanu zobowiązań”.
Fakt umorzenia subwencji (lub jej części) przyczynia się to wzrostu przychodów, a tym samym zwiększa wynik finansowy jednostki. Ważne jest to, że w ślad za umorzeniem w 2021 r. nie pojawiały się środki pieniężne. Pieniądze owszem były otrzymane w 2020 r., ale potem zostały wydane w ramach wykorzystywania środków tarczy PFR. Zatem rozliczenie umorzenia dla przedsiębiorców jest ogromnym wsparciem, ale o charakterze memoriałowym. Podpowiadając klientom w zakresie propozycji podziału zysku, trzeba o tym przypomnieć. Wypłata dywidendy wiąże się bowiem z rozchodem środków pieniężnych, a tych w związku z umorzeniem oczywiście nie ma. Bezpieczniej jest zatem w jednostkach, które skorzystały z umorzenia środków z PFR, podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku, przynajmniej w tej części, na kapitał zapasowy. Nie będzie to powodowało dodatkowego uszczuplenia środków pieniężnych z innych źródeł.
Zwrot dofinansowania
PROBLEM Klient w 2020 r. otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń, jednak w 2021 r. musiał część zwrócić. Jak tę zwracaną część ująć w sprawozdaniu?
ODPOWIEDŹ Zgodnie z art. 15zzb ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 830) starosta, na podstawie zawartej umowy, mógł przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W dacie otrzymania tego dofinansowania wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS należało zaksięgować na ogólnych zasadach, czyli jako koszty według rodzaju (i ewentualnie z ujęciem w układzie kalkulacyjnym). Natomiast wartość dofinansowania, w wysokości faktycznie otrzymanej, trzeba było zaksięgować w pozostałe przychody operacyjne. I w taki sposób te zdarzenia wpływały na sprawozdanie za 2020 r.
Jeśli jednostka niestety była zobowiązana zwrócić otrzymane dofinansowanie, to w księgach kwotę tego zwrotu powinna ująć jako pozostałe koszty operacyjne i odpowiednio odsetki jako koszty finansowe zapisem:
  • Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Wn konto „Koszty finansowe”.
  • Ma konto „Pozostałe rozrachunki” (w analityce np. „Urząd pracy”).
Poprawianie
PROBLEM Zrobiliśmy w biurze sprawozdanie. Klient podpisał, a teraz przyniósł nam dokumenty dotyczące 2021 r. Czy można jeszcze poprawić to sprawozdanie?
ODPOWIEDŹ Jeśli sprawozdania finansowe zostały przygotowane i podpisane, to jest jeszcze możliwość ich poprawienia, dopóki nie zostaną zatwierdzone. Nie zawsze jest jednak to konieczne i trzeba rozważyć, czy ujawnienie pewnych informacji po sporządzeniu sprawozdania zawsze powoduje konieczność powtórzenia procedury sporządzenia go po raz kolejny.
Kiedyś, gdy funkcjonowały papierowe sprawozdania i znaleziono w nim błędy, częstą praktyką było tzw. redatowanie sprawozdania. Zarząd i pozostałe osoby podpisywały je np. w maju, podając datę 31 marca. Uznawano, że skoro sprawozdanie nie zostało nigdzie opublikowane, przedstawione, to nie ma potrzeby wskazania późniejszej daty na sprawozdaniu. Obecnie w związku z tym, że daty elektronicznej nie da się zmienić, data podpisu uwidoczniona w sprawozdaniu będzie datą późniejszą. Jednak publikacja z datą późniejszą nie jest naruszeniem przepisów ustawy, jeśli mamy przygotowaną i zachowaną wcześniejszą, terminowo zrobioną wersję.
Sprawozdanie, które zostało sporządzone, ale jeszcze nie jest zatwierdzone, powinno być zmienione w określonych okolicznościach. Pierwsza z nich to ujawnienie zdarzenia po dniu bilansowym, czyli zaistnienia faktu związanego z danymi zawartymi w sprawozdaniu za 2021 r., który w istotny sposób wpływa na obraz jednostki zaprezentowany w raporcie finansowym. Jeśli jednostka dowie się o takich znaczących faktach, to powinna sprawozdanie zmienić. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym ‒ ujęcie i prezentacja” wskazuje na przykłady takich zdarzeń. Są to następujące po dniu bilansowym, a przed datą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego:
a) korekty przychodów ze sprzedaży wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegające zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży,
b) rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy,
c) uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki,
d) ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jednostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem bilansowym) aktywów,
e) przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilansowy w księgach rachunkowych,
f) wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami.
Do takich okoliczności należy też dostarczenie dokumentów dotyczących poprzedniego roku. Dopiero gdy zostaną one ujęte, sprawozdanie można uznać za kompletne.
Zdarzają się też sytuacje, że jednostki stwierdzają, iż sporządzone i zatwierdzone już sprawozdanie finansowe za poprzedni okres sprawozdawczy zawiera błędy. W zależności od tego, czy błąd jest istotny, czy nie, oraz czy wykryto go przed zatwierdzeniem, czy po zatwierdzeniu akceptacji sprawozdania finansowego, różne będą skutki ujęcia tego zdarzenia w księgach rachunkowych. Zasady ujęcia błędu podstawowego w księgach rachunkowych reguluje art. 54 u.r. oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 7. Tu należy zaznaczyć, że to kierownik jednostki powinien określić, czy zdarzenia ujmowane w danym roku, a odnoszące się do okresów przeszłych, są skutkiem błędu. Biuro może mu podpowiedzieć, że błąd istotny to błąd wykryty w bieżącym okresie obrotowym, o takim znaczeniu, że w świetle jego wykrycia nie można nadal uznawać sprawozdania finansowego za poprzedni okres za wiarygodne. Błędy te mogą wynikać z pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zastosowania zasad (polityki) rachunkowości, innych niedopatrzeń czy też z mylnej interpretacji zdarzeń lub przepisów. Do przyczyn powstania takich błędów można zaliczyć również nadużycia czy oszustwa. Jak stanowi art. 54 ust. 3 u.r., jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 u.r., to zobowiązana jest kwotę korekty zarachować na kapitał (fundusz) własny i wykazać jako „Zysk (strata) z lat ubiegłych”. Jeżeli jednak zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.
PROBLEM Właściciele spółki podjęli decyzję o zakończeniu działalności w czerwcu 2022 r., czy musimy zmienić sprawozdanie za 2021 r., jeśli klient jeszcze go nie zatwierdził?
ODPOWIEDŹ Sprawozdanie finansowe, które nie zostało zatwierdzone przez uprawniony organ, powinno zostać zmienione, jeśli po jego sporządzeniu zostały ujawnione informacje o istotnych błędach lub zagrożeniu kontynuacji działalności. Artykuł 54 ust. 1 u.r. wskazuje jednoznacznie, że jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, to powinna odpowiednio zmienić sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.
Szczególną okolicznością, którą należy rozpatrywać odrębnie jako przyczynę zmiany już sporządzonego sprawozdania finansowego, może być fakt zagrożenia kontynuacji działalności. Może się zdarzyć, że właściciele jednostki podejmą decyzję o zakończeniu jej działalności. Jeśli sprawozdanie za 2021 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone, to należy to sprawozdanie zmienić i sporządzić zgodnie z zasadami dla podmiotów niekontynuujących działalności.
Przeanalizujmy to na przykładzie. Załóżmy, że sprawozdanie spółki A za 2021 r. zostało sporządzone i podpisane w maju 2022 r. Ma być zgodnie z planem zatwierdzone we wrześniu 2022 r. na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Jednak w czerwcu 2022 r. wspólnicy doszli do wniosku, że zakończą działalności spółki i podjęli uchwałę o jej likwidacji na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 12 czerwca. Oznacza to, że spółka powinna zmienić sprawozdanie za 2021 r. i sporządzić je zgodnie z art. 29 u.r. Ponadto powinna zamknąć księgi rachunkowe na 11 czerwca (dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji i nie ma znaczenia, że to sobota) i sporządzić kolejne sprawozdanie za okres 1 stycznia – 11 czerwca 2022 r.
Sprawozdanie z działalności
PROBLEM Czy spółka komandytowa zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności jednostki za 2021 r.? Komplementariuszem jest spółka z o.o. posiadająca 1 proc. udziału. Klient naszego biura ma w tej sprawie wątpliwości.
ODPOWIEDŹ Jak wskazuje art. 49 ust. 1 u.r. w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki. Oznacza to, że skoro komplementariuszem, a więc wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność, jest spółka z o.o., to należny sporządzić oprócz sprawozdania finansowego także sprawozdanie z działalności.
Oczywiście, jeśli spółka spełnia kryteria uznania ją za małą jednostkę (art. 3 ust. 1c u.r.) lub mikro jednostkę (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.r.) i zostanie podjęta przez wspólników uchwała wskazująca, że spółka nie sporządza tego sprawozdania, to nie pojawi się ono (art. 49 ust. 5 lub art. 49 ust. 4 u.r.). Jeśli zatem obecnie sprawozdanie z działalności za 2021 r. nie jest jeszcze sporządzone, a spółka komandytowa spełnia kryteria pozwalające na zastosowanie uproszczeń, to nie ma przeszkód, aby podjąć dziś uchwałę zwalniającą kierownika jednostki ze sporządzania sprawozdania z działalności.
O czym warto pamiętać
! Notę podatkową mają obowiązek przygotować podatnicy podatku dochodowego, jeśli sporządzają sprawozdanie według załącznika nr 1.
! Wybór, czy sprawozdanie będzie podpisywane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu, czy część z nich będzie składała oświadczenia, zależy od rozwiązań informatycznych.
! Umorzona subwencja nie oznacza więcej środków pieniężnych w jednostce.
! Sprawozdanie finansowe, które nie zostało jeszcze zatwierdzone, powinno zostać zmienione, jeśli po jego sporządzeniu zostały ujawnione informacje o istotnych błędach.
! Zwroty dofinasowań są pozostałym kosztem operacyjnym.