W księgach rachunkowych należy ujmować wszelkie zdarzenia związane z działalnością jednostki. Dotyczy to także nakładów na świadczenia, które służą wewnętrznej działalności jednostki. Są to tzw. koszty wytworzenia na własne potrzeby. W księgach rachunkowych powinny zostać ujęte operacje związane z ponoszeniem kosztów na wyprodukowanie wyrobów oraz usług, które są potem wewnętrznie wykorzystywane. Ujmuje się je z wykorzystywaniem kont „Koszty obrotów wewnętrznych” i „Obroty wewnętrzne”.
Zgodnie z ogólnymi zasadami wycena usług i produktów przekazywanych na potrzeby własne powinna być dokonywana na podstawie kosztów wytworzenia. Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości obejmują one koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, to jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia. Zatem w przypadku spółki medycznej – jeśli zna ona wartość nakładów ponoszonych na wykonanie badania pracowników ‒ wycena będzie brała pod uwagę koszt wytworzenia.