To dobra wiadomość dla tych doradców i księgowych, którzy nie mają pewności, czy od 1 lipca trzeba oznaczać w JPK_V7 transakcje zakupu skutkujące pojawieniem się podatku należnego. Teraz w deklaracji, którą trzeba złożyć do 25 sierpnia, nie popełnią już błędu

Do 30 czerwca br. nikt nie miał wątpliwości co do tego, że kodem GTU_12 nie trzeba oznaczać importu usług. Pojawiły się one z 1 lipca, gdy weszły w życie nowe zasady oznaczania grup towarów i usług (GTU) w JPK_V7. Przypomnijmy: zostały one zmienione rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179; dalej: nowelizacja rozporządzenia). Nowe regulacje trzeba zastosować po raz pierwszy w JPK składanym za lipiec, a więc do 25 sierpnia.
Nowe zasady wypełniania JPK_VAT
Skąd ta niepewność co do kodów GTU? Jak tłumaczy doradca podatkowy Marcin Szymankiewicz, do 30 czerwca 2021 r. na podstawie broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej JPK_VAT z deklaracją wszyscy przyjmowali, że kodów GTU nie trzeba stosować m.in. do importu usług np. o charakterze niematerialnym. Było tak, mimo że symbol ten dotyczył takich usług, tj. wymienionych w par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1179; dalej: rozporządzenie w sprawie JPK_VAT). W efekcie – jak wyjaśnia Marcin Szymankiewicz – faktur dotyczących importu usług np. reklamowych nie prezentowano w ewidencji sprzedaży JPK_V7M z kodem GTU_12.
Od 1 lipca zmienił się jednak nieco zakres stosowania tego kodu. Przede wszystkim usługi objęte oznaczeniem GTU_12 określono na podstawie klasyfikacji PKWiU, a nowelizacja rozporządzenia zmodyfikowała treść par. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b. Teraz kodem GTU_12 trzeba oznaczać usługi o charakterze niematerialnym wyłącznie:
– doradcze, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19);
– w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2);
– prawne (PKWiU 69.1);
– zarządcze (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1);
– firm centralnych (PKWiU 70.1);
– marketingowe lub reklamowe (PKWiU 73.1);
– badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2);
– w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz
– w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).
Źródłem wątpliwości stała się jednak kolejna zmiana. Zgodnie bowiem z nowym par. 10 ust. 3a rozporządzenia w sprawie JPK_VAT, kodów GTU (wymienionych w par. 10 ust. 3) nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podstawie dowodów sprzedaży wymienionych w par. 10 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT. Chodzi o dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących („RO”) i dokument wewnętrzny („WEW”).
– Zatem od 1 lipca br. rozporządzenie wyraźnie określa, do jakich dokumentów ujmowanych w ewidencji sprzedaży nie stosuje się kodów GTU_12 i w katalogu tym nie ma faktur otrzymanych od kontrahentów zagranicznych, np. na udokumentowanie importu usług. Z tego względu, w sytuacji gdy podatek należny od importu usług jest ujmowany w ewidencji JPK_V7M na podstawie otrzymanej od kontrahenta faktury, mogą powstawać wątpliwości, czy faktury dokumentujące import usług np. reklamowych nie powinny być ujęte z kodem GTU_12 – wskazuje Marcin Szymankiewicz. Nic więc dziwnego, że część księgowych zaczęła się zastanawiać, czy obecnie muszą w JPK stosować kody GTU przy imporcie usług.
Korzystne stanowisko
W związku z tym poprosiliśmy Ministerstwo Finansów, by wyjaśniło, jaki sposób postępowania jest właściwy. Resort odpowiedział, że w kwestii oznaczania importu usług kodami GTU nie nastąpiły zmiany. MF wskazało, że w przypadku importu usług, np. niematerialnych, podatnik nie ma obowiązku stosowania kodów GTU. Musi stosować oznaczenia GTU jedynie do krajowych i transgranicznych usług, które sam świadczy. [ramka]
Odpowiedź MF z 13 lipca 2021 r. na pytanie DGP
DGP: Do 30 czerwca rozporządzenie w sprawie JPK_VAT nie odnosiło się do dowodów księgowych, jakie są oznaczane kodami GTU. Jedynie z broszury informacyjnej dotyczącej JPK_VAT z deklaracją wynikało, że oznaczamy nimi tylko faktury sprzedaży, a nie ujmujemy z tym kodem dokumentów oznaczanych jako „RO”, „WEW”, a także zakupów za granicą m.in. WNT i importu usług. Natomiast od 1 lipca 2021 r. rozporządzenie w sprawie JPK_VAT stanowi wprost, że z kodami GTU nie ujmujemy tylko dokumentów oznaczanych jako „RO” oraz „WEW”. Czy oznacza to, że import usług udokumentowanych fakturą od kontrahenta zagranicznego powinien być ujęty z właściwym kodem GTU, np. GTU_12 przy usługach doradczych?
MF: W kwestii oznaczania importu usług kodami GTU nie nastąpiły zmiany. Zgodnie z dotychczas prezentowaną linią interpretacyjną, podatnik będzie stosować oznaczenia GTU jedynie do krajowych i transgranicznych usług, świadczonych przez niego, a nie do dokonywanych nabyć, nawet jeżeli powodują one obowiązek wykazania podatku należnego (odpowiedź w tym zakresie została opublikowana została na stronie internetowej MF pod adresem https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#ukryta-tresc-29f).
Ze stanowiskiem resortu finansów zgadza się Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię. – Ministerstwo ma rację. Co prawda dobrze by było, aby regulacje były bardziej jednoznaczne, ale nie widzę podstaw do zmiany wcześniej stosowanej wykładni – uważa ekspert. Chodzi o to – tłumaczy – że znaczniki GTU dotyczą dostawy i świadczenia usług przez podatnika prowadzącego ewidencję. – Moim zdaniem zastrzeżenie dotyczące sprzedaży ujmowanej na podstawie „RO” i „WEW” nie powinny więc stanowić pretekstu do zmiany wykładni, a co za tym idzie bez znaczenia jest to, na podstawie jakiego dokumentu rozliczamy import usług – wskazuje nasz rozmówca.
Na to jeszcze warto zwrócić uwagę
Jak wskazują eksperci, z jednej strony to dobrze, że do poszczególnych usług oznaczanych kodem GTU_12 przypisano symbole PKWiU, lecz z drugiej zrodziło to wątpliwości. Dotyczą one np. badania sprawozdań finansowych, które wchodzą w zakres grupowania 69.20.1 PKWiU – „Usługi w zakresie audytu finansowego”. Przed zmianami Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniała, że nie trzeba ich oznaczać w JPK_V7. Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła jednak od 1 lipca br. obowiązek oznaczania również badania sprawozdań finansowych, należy więc uznać, że dotychczasowe stanowisko KIS przestało być aktualne.
Zmiana dotyczy też usług szkoleniowych objętych kodem GTU_12. Do końca czerwca – zgodnie z wykładnią organów podatkowych – trzeba było oznaczać nim usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85. W nowelizacji rozporządzenia doprecyzowano, że chodzi jedynie o usługi szkoleniowe objęte grupowaniem 85.5. Eksperci dodają, że z kodu GTU_12 zostały wyłączone również usługi świadczone przez przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, a także usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. ©℗
Jak w praktyce zastosować odpowiedź MF, pokazujemy na s. 8-9
poleca