O czym jeszcze trzeba pamiętać?

NOWOŚCI W PRAWIE:

OD 1 lutego

Istotne zmiany w akcyzie
Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 72) weszła w życie 1 lutego 2020 r. Przewiduje ona m.in.:
  • zmiany w zakresie zasad i trybu postępowania rejestracyjnego podatników lub podmiotów dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych;
  • modyfikację warunków niektórych zwolnień od akcyzy;
  • umożliwienie naczelnikom urzędów skarbowych dokonywania czynności sprawdzających polegających na weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty składające zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego;
  • zmiany w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi, w tym uregulowanie problematyki monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem systemu EMCS PL2;
Ponadto wydłużono o rok – do 31 stycznia 2022 r. – okres, w którym podmiot dokonujący na terytorium kraju przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką ze względu na ich przeznaczenie, może do tego przemieszczania stosować papierowy dokument dostawy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który zastępuje 44 wykazy prowadzone dotychczas przez naczelników urzędów skarbowych. W związku z tą zmianą podmioty, które dokonały rejestracji akcyzowej na podstawie przepisów obowiązujących do 31 stycznia 2021 r., będą musiały w terminie do 30 czerwca 2021 r. dokonać uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotyczące właściwego dla tego podmiotu organu podatkowego. W takim samym terminie muszą dokonać zgłoszenia rejestracyjnego podmioty niepodlegające obowiązkowi rejestracyjnemu na gruncie dotychczasowych przepisów, które zostały nim objęte w wyniku zmian dokonanych ww. nowelizację (m.in. pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe). Zgłoszenie rejestracyjne i jego aktualizację można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Tarcza 7.0
Od 1 lutego br. obowiązuje też rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152) – tarcza antykryzysowa 7.0. Pomoc dotyczy przedsiębiorców, którzy ponieśli straty wskutek epidemii COVID-19. Rozporządzenie przewiduje cztery formy wsparcia według kodów PKD, tj.: świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazową dotację, a także zwolnienie ze składek ZUS. Podmioty zainteresowane wsparciem wnioski mogą składać od 1 lutego do 31 marca 2021 r.
Jeśli chodzi o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, to będą mogli o nie wnioskować przedsiębiorcy, którzy prowadzili na dzień 30 listopada 2020 r. działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, przeważającymi kodami: 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z – obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z – pola kempingowe, 79.11.A – działalność agentów turystycznych i 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki. Ponadto muszą oni wykazać, że przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
Natomiast dla płatników składek ubiegających się o zwolnienie z obowiązku regulowania składek ZUS też są przewidziane określone kody (jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r.). Ponadto przedsiębiorcy muszą wykazać (poza koniecznością wpisu odpowiedniego PKD), że przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r. Kolejną ważną sprawą jest złożenie deklaracji rozliczeniowej (ewentualnie imiennego raportu miesięcznego) dotyczącej okresów, odnośnie których zamierza się ubiegać o zwolnienie, czyli:
  • za styczeń 2021 r. (w przypadku, o którym mowa w par. 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia; dotyczy kodów 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,);
  • za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (w przypadku, o którym mowa w par. 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia; dotyczy m.in. kodów 49.32.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.29.A, 93.29.B, 96.01.Z).
Jeśli płatnik nie jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji, należy je złożyć do 28 lutego 2021 r.
ważne obowiązki:

do 1 lutego

Informacje podatkowe
W związku z tym, że 31 stycznia wypada w niedzielę, w tym roku jest jeden dzień więcej na przekazanie do urzędu skarbowego (1 lutego):
– PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r.);
– PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w 2020 r.);
– PIT-4R (deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r.);
– PIT-8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2020 r.);
- PIT-8C (informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r.);
– CIT-6AR (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2020 r., składana przez spółkę przejmującą przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych);
– CIT-10Z (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ustawy o CIT, oraz od należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, wypłaconych za 2020 r. zagranicznym osobom prawnym);
– CIT-6R (deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o ustawy o CIT, wypłaconych za 2020 r. podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium RP);
– CIT-11R (deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wyjądatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR).
Uwaga! Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R należy przekazać podatnikom w terminie do 1 marca br.

do 22 lutego

Wybór formy opodatkowania
dochodów w 2021 r.
Oświadczenie o wyborze ryczałtu lub liniowej, 19-proc. stawki PIT trzeba złożyć najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu. Jeżeli więc pierwszy przychód w 2021 r. został osiągnięty w styczniu, to podatnik ma czas na złożenie takiego oświadczenia do 22 lutego br. (termin jest przesunięty w związku z tym, że 20 lutego wypada w sobotę). Również w tym terminie należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z danej formy opodatkowania. Nie trzeba natomiast zawiadamiać urzędu skarbowego, jeżeli pozostaje się przy dotychczasowej formie opodatkowania.
Nie trzeba również składać oświadczenia w przypadku osiągania przychodów z najmu lub dzierżawy. W takim przypadku za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy będzie dokonanie pierwszej wpłaty do urzędu skarbowego w roku podatkowym ze wskazaniem, że jest to podatek z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (symbol płatności „PPE”), a jeżeli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu, to wystarczy złożenie zeznania PIT-28.
Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem można złożyć w urzędzie skarbowym lub we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG.
Natomiast za późno jest już na wybór opodatkowania w formie karty podatkowej bądź rezygnację z opodatkowania w tej formie. W tym przypadkach obowiązywał bowiem inny termin – 20 stycznia 2021 r.
Dokonując wyboru formy opodatkowania, należy zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone od 1 stycznia br. przez ustawę z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123). Przede wszystkim został podniesiony – z 250 tys. euro do 2 mln euro (po przeliczeniu w 2021 r. jest to 9 030 600 zł) – limit przychodów w poprzednim roku podatkowym, który uprawnia do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto rozszerzona została definicja wolnych zawodów, którą objęto także m.in. księgowych, doradców podatkowych, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, agentów ubezpieczeniowych, rzeczników patentowych. Co istotne, ryczałtem będzie mogła być objęta także indywidualnie wykonywana działalność gospodarcza w ramach wolnego zawodu świadczona na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Znacznie ograniczona została także lista czynności, które wyłączają z ryczałtu. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że od 1 stycznia br. nastąpiły także zmiany w wysokości stawek ryczałtu.

do 1 marca

Zeznanie roczne PIT-28
W terminie od 15 lutego do 1 marca br. podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć PIT-28 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r.). Zeznanie to składają osoby fizyczne uzyskujący objęte ryczałtem przychody z:
  • działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko;
  • działalności prowadzonej w formie spółki;
  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej.
Oprócz złożenia zeznania w terminie do 1 marca br. konieczne jest wpłacenie ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r.
O czym jeszcze trzeba pamiętać
Od 1 stycznia br. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło musi informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą niepozostającą z nim w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Umowy trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o dzieło.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych.
Stan prawny na 28 stycznia 2021 r.