Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały w przedmiocie powołania następujących członków Rady Nadzorczej, ze skutkiem na moment powzięcia uchwały:

1) Pan Leif Henning Dokset

2) Pan Alexander Holzgreve

3) Pan Owen James

4) Pan Jan Husby

5) Pan Marcel Köchling

Szczegółowe informacje o powołanych osobach, w tym opis kwalifikacji zawodowych i doświadczenia przekazujemy w załączeniu.

Więcej na: biznes.pap.pl