Wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, opublikowane na stronie internetowej resortu, związane są z wejściem w życie od 1 września 2017 r. rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

"Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola" - czytamy w wyjaśnieniu.

Zapisano w nim, że "Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców".

Resort edukacji przypomina, że zgodnie z obowiązującymi do 31 sierpnia 2017 r. zapisami dotyczącymi ramowego statutu publicznego przedszkola: "Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola". Resort wyjaśnia, że w rozporządzeniu obowiązującym od 1 września "zastosowano ww. zapis z jednoczesnym jego doprecyzowaniem, tj. w przypadku braku rady przedszkola kompetencje te realizuje rada rodziców".

Rada rodziców w przedszkolu jest odpowiednikiem rady rodziców w szkole - tworzą ją rodzice wybrani spośród wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do danej placówki. Analogicznie rada przedszkola jest odpowiednikiem rady szkoły. W skład rady szkoły wchodzą reprezentanci nauczycieli, rodziców i uczniów, a w przypadku rady przedszkola reprezentanci nauczycieli rodziców. Utworzenie rady rodziców w szkole i przedszkolu jest obowiązkowe, utworzenie rady szkoły lub rady przedszkola nie jest.

MEN odnosząc się do obowiązującego od września zapisu rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wyjaśnia: "W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia" - dodano.

Jednocześnie, resort zaznacza: "Ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur. Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców".

"Funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych. Osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Natomiast organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy kurator oświaty" - czytamy w wyjaśnieniu.

"Gazeta Wyborcza" opisuje zamieszanie, jakie wejście w życie od 1 września nowych przepisów spowodowało w Radomiu. Jak napisała, z wejściem w życie nowych przepisów zniknęły dyżury wakacyjne wybranych przedszkoli, w zamian to macierzyste przedszkola mają zapewnić opiekę dzieciom w wakacje, jeżeli tego życzą sobie rodzice. (PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka