W projekcie, który przygotowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, doprecyzowano przepisy dotyczące placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie nowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

CIR zwróciło uwagę, że nowa placówka umożliwi świadczenie usług opiekuńczych osobom, które wymagają częściowej, nie całodobowej pomocy (chodzi o pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej). "Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będą zapewniały im tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości pomagając w wyjściu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej" - podkreślono w komunikacie.

Ponadto proponowane przepisy dopuszczają w szczególnie uzasadnionych sytuacjach przyznanie tymczasowego schronienia (w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w takiej placówce, nie dłużej jednak niż 4 miesiące.

CIR podkreśliło, że projekt przewiduje również usprawnienie procesu udzielania pomocy osobie bezdomnej w miejscu jej pobytu. "W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o schronienie, w sprawach niecierpiących zwłoki, np. w trakcie mrozów zagrażających życiu osób bezdomnych, nie będzie już konieczne wcześniejsze podpisanie przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego" - zaznaczono.

W proponowanych przepisach zmieniono formułę rejestru placówek na rejestr miejsc udzielenia tymczasowego schronienia. Dotychczasowa forma - zwróciło uwagę CIR - budziła wątpliwości zgłaszane przez wojewodów i organizacje pozarządowe.

Zgodnie z projektem, prowadzenie przez wojewodę rejestru miejsc udzielenia tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach "ma zapewnić maksymalny dostęp do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących takiego wsparcia".

CIR przypomniało, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy jest udzielenie tymczasowego schronienia i gmina zgłasza do rejestru wojewody miejsca tymczasowego schronienia w poszczególnych formach placówek.

Projekt zakłada, że dostosowanie się do nowych standardów ogrzewalni, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych – ma nastąpić do 31 grudnia 2020 r.

W nowelizacji zaproponowano, aby nowe prawo weszło w życie po 30 dniach od daty publikacji ustawy, z wyjątkiem przepisów dotyczących prowadzonych przez wojewodów rejestrów miejsc udzielania przez gminy tymczasowego schronienia, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia. (PAP)

autor: Paweł Żebrowski