Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał sprawozdanie do właściwej komisji sejmowej.

Zamówienia publiczne są formą wydatkowania państwowych pieniędzy; zamówień udzielać można m.in. w formie: przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, negocjacji, z wolnej ręki, zapytania o cenę czy licytacji elektronicznej.

Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i zostało opracowane na podstawie informacji zawartych w różnych dokumentach będących w dyspozycji Urzędu Zamówień Publicznych.

Według UZP ubiegły rok był szczególny dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych, bowiem 28 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych przenoszące do polskiego porządku prawnego regulacje nowych dyrektyw unijnych dotyczących tego obszaru.

Nowelizacja zmieniła niektóre przepisy, w konsekwencji procedury przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie w pierwszej i drugiej połowie roku toczyły się w oparciu o nieco inne przepisy.

W 2016 r. udzielono 129 776 zamówień (w roku 2015 – 142 262). Ich wartość w 2016 r. wyniosła 107,4 mld zł (w roku 2015 – 116,3 mld zł), co stanowi ok. 5,80 proc. produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2016 (1 851,2 mld zł).

W 82 proc. (83 proc. w roku 2015) zamówień udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 13,4 proc. postępowań (w roku 2015 – 11,75 proc.).

36 proc. zamówień publicznych w 2016 r. dotyczyło dostaw (w roku 2015 – 35 proc.); 34 proc. - robót budowlanych (w roku 2015 – 33 proc.); a 30 proc. - usług (w roku 2015 – 32 proc.).

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 92 320 (w roku 2015 – 116 055) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 88 587 (w roku 2015 – 118 080) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu.

Polscy zamawiający opublikowali w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 18 254 ogłoszeń o przetargach i konkursach (21 380 w roku 2015), co stanowiło 9 proc. wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym oraz 43 proc. przetargów ogłoszonych przez nowe kraje członkowskie.

Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 36 dni (w roku 2015 – 35 dni). Próg unijny dla zamawiających z sektora finansów publicznych wynosił w 2016 r. 135 000 euro – dla dostaw lub usług i 5 225 000 euro – dla robót budowlanych.

W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,87 (w roku 2015 – 2,90).

W ponad 83 proc., tj. tyle samo co rok wcześniej, udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 264 kontrole postępowań o zamówienie publiczne (w roku 2015 – 231). W roku 2016 przeprowadzono także 573 postępowania wyjaśniające (w roku 2015 – 533).

W 2016 r. wniesiono 2 496 odwołań (w roku 2015 – 2 877). Z tego 79 proc. dotyczyło postępowań o wartościach powyżej progów unijnych. (PAP)