Za przyjęciem rządowej ustawy bez poprawek opowiedziało się pięciu senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu.

"Ustawa przewiduje zniesienie możliwości przekazywania indywidualnej kwoty połowowej pomiędzy armatorami statków rybackich, co ma przyczynić się do eliminacji negatywnego zjawiska handlu kwotami połowowymi" – powiedział na posiedzeniu komisji minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Jak dodał, "ustawa przewiduje także stworzenie możliwości przekazywania indywidualnej kwoty połowowej lub jej części na inny statek rybacki tego samego armatora, który przez co najmniej 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazywanie był armatorem statku rybackiego biorącego udział w przekazaniu".

Zdaniem Gróbarczyka, handel kwotami połowowymi miał bardzo negatywny skutki, które dotknęły przede wszystkim drobne rybołówstwo, na którym koncentruje się rządowa koncepcja rozwoju rybołówstwa. "Przesunięcia w zakresie kwot połowowych, wsparcie dla rybaków do 12 metrów (długość łodzi - PAP) i wyłączenie ze środków unijnych jednostek dużych, poławiających na cele paszowe to główne założenia, które przyświecały zmianom w tej ustawie" – powiedział minister.

Według autorów noweli, na podstawie obowiązujących obecnie przepisów armatorzy statków rybackich, którzy nie są w stanie odłowić przyznanej im na dany rok indywidualnej kwoty połowowej, mogą przekazać ją innemu armatorowi, który ją odłowi.

Celem takiego rozwiązania miało być bardziej efektywne wykorzystanie kwot połowowych przyznanych Polsce, jednak - jak zauważa Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - doprowadziło ono do handlu indywidualnymi kwotami połowowymi między armatorami.

Ogólna kwota połowowa przyznana Polsce zgodnie z przepisami UE podlega podziałowi na m.in. indywidualne kwoty połowowe, które pozwalają armatorom na prowadzenie połowów komercyjnych. Ministerstwo uważa, że indywidualne kwoty lub dni połowowe, których armatorzy nie są w stanie wykorzystać zgodnie z przepisami, powinny zostać zwrócone do dyspozycji ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, który dokonałby ich podziału.

Nowelizacja ustawy przewiduje także wydłużenie terminu na złożenie przez armatora wniosku o rezygnację w danym roku z części lub całości przyznanej mu indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych - do 15 lipca. Obecnie taki wniosek trzeba składać do 30 czerwca.

Nowe przepisy przewidują też likwidację maksymalnej wysokości zdolności połowowej w segmentach floty zalewowej, bałtyckiej i dalekomorskiej, obejmujących statki rybackie, przy użyciu których prowadzi się rybołówstwo komercyjne na tych obszarach. Likwidacja maksymalnej wysokości zdolności połowowej w segmentach floty powinna przyczynić się do poszerzenia zakresu swobody działalności gospodarczej - uzasadnia resort.

Ustawa przewiduje także zniesienie możliwości tworzenia zbiorczych kwot połowowych. (PAP)