Komisja Europejska ocenia, że Polska nie spełnia warunków przyjęcia euro, w świetle oceny zgodności przepisów prawnych oraz spełnienia kryteriów konwergencji, a także uwzględniając dodatkowe istotne czynniki, podała Komisja. Polska spełnia jedynie kryterium dotyczące finansów publicznych.

"W świetle oceny zgodności przepisów prawnych oraz spełnienia kryteriów konwergencji, a także uwzględniając dodatkowe istotne czynniki, Komisja jest zdania, że Polska nie spełnia warunków przyjęcia euro" - czytamy w "Convergence Report 2022".

W szczególności:

* Prawodawstwo Polski nie jest w pełni zgodne z wymogiem określonym w art. 131 TFUE.

* Polska nie spełnia kryterium stabilności cen.

* Polska spełnia kryterium finansów publicznych.

* Polska nie spełnia kryterium kursu walutowego.

* Polska nie spełnia kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych, wymieniła Komisja.

Jeśli chodzi o ustawodawstwo w Polsce - w szczególności ustawa o Narodowym Banku Polskim (NBP) i Konstytucja RP - nie jest w pełni zgodne z obowiązkiem przestrzegania postanowień art. 131 TFUE. Niezgodności dotyczą niezależności banku centralnego, zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz integracji banku centralnego z Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC) w momencie przyjęcia euro. Ponadto ustawa o NBP również zawiera pewne niedoskonałości dotyczące niezależności banku centralnego oraz integracji NBP z ESBC w momencie przyjęcia euro, podała Komisja w raporcie.

"Polska nie spełnia kryterium stabilności cen. Średnia stopa inflacji w Polsce w okresie 12 miesięcy do kwietnia 2022 r. wyniosła 7%, czyli znacznie powyżej wartości referencyjnej wynoszącej 4,9%. Przewiduje się, że w nadchodzących miesiącach pozostanie ona znacznie powyżej wartości referencyjnej" - czytamy w raporcie.

"Polska spełnia kryterium dotyczące finansów publicznych. Polska nie jest objęta decyzją Rady o istnieniu nadmiernego deficytu. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych gwałtownie wzrósł do 6,9% PKB w 2020 r. i spadł do 1,9% w 2021 r. W prognozie gospodarczej Komisji z wiosny 2022 r. przewiduje się, że relacja deficytu do PKB pogorszy się do 4% w 2022 r., odzwierciedlając środki podjęte przez rząd w celu ograniczenia gospodarczych i społecznych skutków wzrostu cen energii oraz kosztów pomocy dla osób uciekających z Ukrainy. Przewiduje się, że w 2023 r. osiągnie on poziom 4,4% przy założeniu 'braku zmian w polityce'" - czytamy dalej.

Polska nie spełnia kryterium kursu walutowego. Polski złoty nie uczestniczy w ERM II, wskazano także.

Polska nie spełnia kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa w roku poprzedzającym kwiecień 2022 r. wyniosła 3%, czyli powyżej wartości referencyjnej wynoszącej 2,6%.

Komisja zbadała również dodatkowe czynniki, w tym kształtowanie się bilansu płatniczego i integrację rynków.

"Bilans płatniczy Polski (połączony rachunek bieżący i kapitałowy) utrzymywał się w nadwyżce w latach 2020 i 2021, ale uległ osłabieniu pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r. z powodu rosnących cen importowanych towarów. Polska gospodarka jest dobrze zintegrowana ze strefą euro dzięki powiązaniom handlowym i inwestycyjnym. Wybrane wskaźniki dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej pokazują, że Polska wypada gorzej niż wiele państw członkowskich strefy euro, w szczególności w odniesieniu do wskaźników dotyczących praworządności i skuteczności rządu. Sektor finansowy w Polsce jest mniejszy i słabiej rozwinięty niż w strefie euro. Jest on w dużym stopniu zdominowany przez banki, które są dobrze zintegrowane z systemem finansowym strefy euro. Finansowanie rynkowe jest mniej rozwinięte, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo małych rynkach akcji i długu sektora prywatnego" - napisano także w raporcie.

Komisja Europejska stwierdziła dziś, że Chorwacja jest gotowa do przyjęcia euro w dniu 1 stycznia 2023 r. Tym samym liczba państw członkowskich strefy euro wzrośnie do dwudziestu, podano także w komunikacie.

(ISBnews)