Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych unijnych przepisów, które mają zapobiegać wykorzystywaniu dzieci w celach seksualnych w internecie i zwalczać to zjawisko. Według nowych zasad dostawcy usług mają być zobowiązani do wykrywania, zgłaszania i usuwania treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

Tylko w 2021 r. na całym świecie zgłoszono 85 mln zdjęć i filmów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Ocenia się, że wiele innych przypadków pozostaje niezgłoszonych, a zjawisko to jest powszechne. Pandemia Covid-19 pogorszyła ten problem – w 2021 r. fundacja Internet Watch odnotowała wzrost liczby potwierdzonych przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych o 64 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Komisja uważa, że obecny system oparty na dobrowolnym wykrywaniu i zgłaszaniu takich przypadków przez przedsiębiorstwa okazał się niewystarczający, aby zapewnić dzieciom dostateczną ochronę.

Nowe przepisy zobowiążą dostawców do wykrywania, zgłaszania i usuwania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, które są udostępniane za pośrednictwem świadczonych przez nich usług. Dostawcy będą musieli oceniać i ograniczać ryzyko niewłaściwego korzystania z ich usług, a zastosowane przez nich środki muszą być proporcjonalne do tego ryzyka oraz podlegać ścisłym warunkom i solidnym zabezpieczeniom.

Nowe niezależne unijne centrum ds. niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych będzie wspierało dostawców w tych wysiłkach, pełniąc funkcję ośrodka wiedzy specjalistycznej. Będzie dostarczać wiarygodnych informacji na temat zidentyfikowanych materiałów, będzie przyjmować i analizować zgłoszenia od dostawców w celu identyfikowania błędnych zgłoszeń, aby nie docierały one do organów ścigania. Centrum będzie także szybko przekazywać odpowiednie zgłoszenia organom ścigania oraz udzielać wsparcia ofiarom.

Aby nowe regulacje weszły w życie, potrzebne będzie ich uzgodnienie przez Parlament Europejskie i Radę. Gdy nowe rozporządzenie zostanie przyjęte, zastąpi obowiązujące dotąd rozporządzenie tymczasowe.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)