Po sukcesie aktywnej rezerwy żołnierzy, rząd zdecydował się na wprowadzenie podobnego rozwiązania dla funkcjonariuszy w ramach nowego projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nowa propozycja zakłada powołanie Korpusu Obrony Cywilnej, w którym funkcjonować będzie "Krajowa Rezerwa Obrony Cywilnej", składająca się z byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy nie podlegają już obowiązkowi służby wojskowej.

Krajowa Rezerwa Obrony Cywilnej - jakie pełni zadania?

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przewiduje powołanie rezerwy obrony cywilnej złożonej z osób będących w stanie spoczynku, którzy nie są już zdolni do służby wojskowej. Członkowie tej rezerwy będą mogli realizować zadania z zakresu ratownictwa, pomocy humanitarnej, utrzymania infrastruktury ochrony ludności oraz wsparcia służb porządku publicznego.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie zarządzał Korpusem Obrony Cywilnej i prowadził „ewidencję obrony cywilnej”. Osoby wpisane do tej ewidencji otrzymają specjalizacje takie jak: personel ratowniczy, personel medyczny, personel pomocy humanitarnej, personel utrzymania infrastruktury ochrony ludności, personel utrzymania ciągłości działania administracji oraz personel wsparcia służb porządku publicznego.

Krajowa Rezerwa Obrony Cywilnej - dla kogo?

W uzasadnieniu do projektu resort spraw wewnętrznych wyjaśnia, że chodzi o funkcjonariuszy „w stanie spoczynku”, czyli tych, którzy mają powyżej 60 lat lub są młodsi, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać przeniesieni do rezerwy. Projekt ustawy zakłada również, że w wyjątkowych przypadkach szef MSWiA może włączyć do personelu obrony cywilnej inne osoby niezbędne do realizacji zadań obrony cywilnej, informując o tym szefa MON.

Ile można zarobić w Krajowej Rezerwie Obrony Cywilnej?

Za realizację zadań obrony cywilnej członkom rezerwy będzie przysługiwało świadczenie pieniężne, którego wysokość wynosi 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, pomnożona przez liczbę dni realizacji zadań w danym miesiącu. Maksymalna dzienna kwota świadczenia nie może przekroczyć 852 zł brutto.