W listopadzie br. mają wejść w życie przepisy noweli ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, które przewidywać będą możliwość m.in. zaskarżania planów urządzenia lasu do sądów - przekazał PAP resort klimatu i środowiska.

Prace nad nowelizacją ustawy o lasach i ochronie przyrody

Resort klimatu i środowiska w odpowiedzi na pytania PAP poinformował, że obecnie w ministerstwie prowadzone są uzgodnienia wewnętrzne nad przygotowanym projektem noweli ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, która zapewni możliwość aktywnego udziału społeczeństwa w opracowywaniu planów urządzenia lasu (PUL). Wskazano, że przewidywany termin wejścia w życie ustawy to listopad 2024 r.

Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa. Zawiera on opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest sporządzany co 10 lat m.in. na podstawie ustawy o lasach.

Różnorodne formy partycypacji społeczeństwa w tworzeniu planów urządzenia lasu

Resort przekazał, że projekt przewidywać będzie możliwość indywidualnej partycypacji w procesie sporządzania PUL w różnych formach, np. poprzez zbieranie uwag, spotkania otwarte, panele eksperckie, ankiety przed sporządzeniem projektu planu urządzenia lasu, a także po jego opublikowaniu.

"Informacje dotyczące partycypacji będą publicznie dostępne, w tym także w mediach społecznościowych. Z realizacji partycypacji społecznej przy sporządzaniu planu urządzenia lasu sporządza się raport. Raport dołącza się do wniosku o zatwierdzenie planu urządzenia lasu" - wyjaśniono.

Uczestnictwo w opiniowaniu PUL przez rady gmin

Nowe przepisy umożliwią ponadto uczestnictwo w procesie sporządzania PUL na forum rad gmin w ramach opiniowania projektów PUL przez rady gmin.

Resort wyjaśnił, że będzie również możliwość uczestnictwa w postępowaniu o zatwierdzenie PUL przed ministrem właściwym ds. środowiska za pośrednictwem organizacji ekologicznej, poprzez składanie opinii i stanowisk.

Możliwości składania skarg na decyzje zatwierdzenia PUL

Nowelizacja ma umożliwić także złożenie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie ministra właściwego ds. środowiska w sprawie zatwierdzenia PUL - również za pośrednictwem organizacji ekologicznej.

Jak poinformowano, po wejściu zmian w życie będzie można występować do ministra właściwego ds. środowiska o weryfikację istniejącego PUL.

O pracach nad projektem ustawy w tej sprawie pod koniec kwietnia informował PAP wiceszef MKiŚ Mikołaj Dorożała.

Na niezgodność polskich przepisów z unijnymi ws. możliwości skarżenia PUL-i do sądów w 2023 r. wskazał Trybunał Sprawiedliwości UE. Przykładowo kilka lat temu organizacje ekologiczne bezskutecznie próbowały zablokować w sądach administracyjnych zmiany PUL trzech nadleśnictw z Puszczy Białowieskiej, które zakładały większe cięcia drzew. (