Rozszerzenie pomocy de minimis o sektory z niej wyłączone i podmienienie maksymalnej wartości pomocy do 300 tys. euro lub 750 tys. euro - m.in. takie rozwiązania przewiduje projekt noweli, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Zostaną wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji odesłań do rozporządzeń Komisji Europejskiej określających warunki udzielania pomocy.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano informację o pracach nad projektem noweli niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Dodano, że w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2832 konieczna jest nowelizacja 18 ustaw.

Sumowanie limitu pomocy de minimis

Dodano, że w związku z wejściem w życie rozporządzeń Komisji Europejskiej w tych sprawach zmianie uległ m.in. sposób obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu pomocy de minimis z lat podatkowych (bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzednie lata podatkowe) na okres 3 minionych lat.

Maksymalna wartość pomocy de minimis

W wykazie wskazano, że w ramach projektowanej noweli maksymalna wartość pomocy de minimis, z jakiej może skorzystać przedsiębiorca w ww. okresie, została zwiększona odpowiednio do 300 tys. euro lub 750 tys. euro.

Zmiany w zakresie udzielania pomocy de minimis

Podkreślono również, że wprowadzone zmiany w zakresie udzielania pomocy de minimis dopuszczą możliwość jej udzielanie w sektorach, które dotychczas były z niej wykluczone, lub zlikwidują niższy limit pomocy de minimis w sektorze drogowego transportu towarów.

W wykazie wskazano, że w poszczególnych ustawach zostaną wprowadzone zmiany polegające na aktualizacji odesłań do obecnie obowiązujących rozporządzeń Komisji Europejskiej określających warunki udzielania pomocy de minimis oraz na dostosowaniu okresu, za który powinny być przedstawiane zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, do obowiązujących przepisów.

Podano też, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.