Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że wciąż wpływają skargi obywateli na awizowanie przez listonoszy przesyłek sądowych, mimo otrzymywania informacji o niezamieszkiwaniu odbiory pod danym adresem. Marcin Wiącek ponownie napisał w tej sprawie do prezesa Poczty Polskiej.

"Takie postępowanie rodzi problemy nie tylko dla sądów oraz osób, którym przesyłka sądowa ma zostać doręczona. Powoduje także dyskomfort osób zamieszkujących pod adresem, pod który następuje próba doręczenia przesyłki sądowej. Nie chodzi tylko o przypadki wyprowadzenia się adresata, ale również o przypadki, w których adresat nigdy nie mieszkał pod danym adresem" - czytamy w informacji Rzecznika Praw Obywatelskich. Mimo podjętej dwa lata temu interwencji w tej sprawie, nadal brakuje systemowego rozwiązania problemu.

Prawo do otrzymywania informacji

Jak tłumaczy RPO, taka praktyka jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia prawa do sądu, którego podstawowym elementem jest prawo do otrzymywania informacji na temat przebiegu postępowania.

Co powinni robić listonosze? Pracownicy Poczty Polskiej powinni zwracać przesyłkę z wyraźną adnotacją, że adresat nie mieszka pod podanym adresem, co byłoby dla sądu jednoznacznym sygnałem, że niedopuszczalne jest przyjęcie w danym przypadku fikcji doręczenia.

W 2023 roku ówczesny wiceprezes spółki informował, że opracowywane są systemowe zasady postępowania, jednak do tej pory biuro rzecznika nie otrzymało wspomnianych wytycznych.

Awizowanie przesyłek sądowych

Marcin Wiącek prosi Sebastiana Mikosza między innymi o ustosunkowanie się do postulatu zobowiązania listonoszy do zaprzestania zwracania przesyłek do sądu ze skutkiem doręczenia w przypadku, gdy adres okazuje się nieaktualny (adresat już tam nie mieszka) albo błędny (adresat nigdy tam nie mieszkał) oraz o wyjaśnienie, w jakich przypadkach listonosze podają w formularzach pokwitowania odbioru informację o przyczynach niemożności doręczenia.

RPO wnosi również o przedstawienie informacji na temat systemowych zasad postępowania, jakie Poczta Polska S.A. miała wypracować we współpracy z Centrum Zakupów dla Sądownictwa - Instytucja Gospodarki Budżetowej, co zapowiadał wiceprezes zarządu w pismach z 12 września 2022 r. oraz z 3 lipca 2023 r.