W piątek 26 kwietnia rok szkolny kończą maturzyści – uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W dniu tym odbiorą świadectwa ukończenia szkoły. A 7 maja rozpoczną egzaminy maturalne. Pierwszy będzie język polski.

Matura 2024 - harmonogram

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 11 do 16 maja i od 20 do 25 maja. Przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Wymagania egzaminacyjne na maturze

Wśród tegorocznych maturzystów będzie pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule (tzw. formuła 2023). Absolwenci liceów maturę w nowej formule po raz pierwszy zdawali w ubiegłym roku. Wówczas przystąpił do nich pierwszy rocznik absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

W tym roku po raz ostatni egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie programowej. Wprowadzono je w związku z pandemią COVID-19.

Matura 2024 - obowiązkowe i dodatkowe przedmioty

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Specyfika egzaminów dla absolwentów techników i szkół branżowych

Od 2022 r. absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Egzaminy ustne w maturze 2024

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Na egzaminie ustnym z języka polskiego, przeprowadzanym według nowej formuły, maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Jedno z nich jest z zakresu lektury obowiązkowej (pochodzi z grupy zadań jawnych ogłoszonych przez CKE w ubiegłym roku), drugie (z grupy pytań niejawnych) związane jest z literaturą lub z innymi dziełami sztuki.

Zasady zdawania matury dla abiturientów z poprzednich roczników

Abiturienci z wcześniejszych roczników, którzy ukończyli trzyletnie liceum lub czteroletnie technikum, a dopiero teraz zdecydowali się przystąpić do matury, zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłym roku, chęć przystąpienia do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpienia do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik, będą zdawać maturę w starej formule (tzw. formuła 2015).

Niezależnie od tego, w jakiej formule maturzyści będą zdawać maturę, aby ją zdać abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych w maju 2024 roku

Zgodnie z harmonogramem CKE 7 maja rano będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym (tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu). 8 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języka kaszubskiego, z łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego. 10 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii. 14 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 15 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 16 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu z historii muzyki. 17 maja rano z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

20 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 21 maja rano egzamin z historii, po południu z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 22 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z historii sztuki. 23 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 24 maja przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Informacje o dodatkowej sesji maturalnej i ogłoszeniu wyników

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 10-12 czerwca.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 9 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści.

Sesja poprawkowa egzaminów maturalnych w sierpniu 2024

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20 i 21 sierpnia: 20 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 22 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.