Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości, której celem jest nałożenie na duże firmy obowiązku ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji w podziale na poszczególne kraje. Nowelizacja będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP w komunikacie. Jak wyjaśniono, nowe przepisy wprowadzają obowiązek sporządzenia, publikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym przez duże przedmioty. Taki obowiązek będą miały jednostki dominujące najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tych jednostek przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3500 mln zł, oraz jednostki samodzielne, jeżeli ich przychody przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 mln zł.

Obowiązek dla najwyższego szczebla i jednostek samodzielnych

Obowiązek ten będzie dotyczyć wyłącznie jednostek dominujących najwyższego szczebla i jednostek samodzielnych będących spółkami kapitałowymi, spółkami kapitałowo-akcyjnymi, bądź spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej. Ustawa przewiduje nadto dwie sytuacje, w których nie będzie powstawać obowiązek udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym” – czytamy w informacji kancelarii prezydenta.

Obowiązek publikowania i udostępniania sprawozdania

Ustawa nakłada obowiązek publikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym na jednostki zależne oraz oddziały. Publikowane będą sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy, dotyczące odpowiednio jednostki dominującej najwyższego szczebla albo jednostki samodzielnej. Sprawozdania i oświadczenia będą składane przez kierowników jednostek, w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego, we właściwym rejestrze sądowym oraz zamieszczane na stronach internetowych tych jednostek.

Kiedy nowela będzie miała zastosowanie?

Nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie 22 czerwca 2025 r. Jednak nowelizacja będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r.