Osoby pracujące w komisjach wyborczych czuwają nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Członkowie komisji, oprócz szeregu obowiązków, mają także prawa i przywileje. Co przysługuje osobie zasiadającej w komisji wyborczej oprócz zryczałtowanej diety?

Ochrona wizerunku i ochrona prawna

Pracujący w komisjach wyborczych korzystają – zgodnie z zasadami Kodeksu wyborczego – z takie samej ochrony prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Robienie i publikowanie zdjęć członków komisji – bez uzyskania uprzedniej zgody – może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną.

Ile zarabia członek komisji wyborczej w 2024?

Członkowie komisji wyborczych są uprawnieni do pobierania zryczałtowanej diety. Ta przysługuje za czas wykonywania zadań członka komisji, w tym ustalania wyników głosowania. Kwota diety zależy od stanowiska i wykonywanych obowiązków. W 2024 roku członkom komisji wyborczych przysługują diety w wysokości:

  • 1500 zł – przewodniczący terytorialnych komisji wyborczych,
  • 1400 zł – zastępcy przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych,
  • 1300 zł – członkowie terytorialnych komisji wyborczych,
  • 900 zł – przewodniczący obwodowych komisji wyborczych,
  • 800 zł – zastępcy przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,
  • 700 zł – członkowie obwodowych komisji wyborczych.

W przypadku głosowania ponownego – czyli w II turze – członkowie komisji otrzymują diety w wysokości połowy wyżej wymienionych stawek.

Czy członkom komisji wyborczych przysługuje zwrot kosztów podróży?

Pracujący w komisjach wyborczych mają prawo zarówno do diety, jak i zwrotu kosztów podróży oraz kosztu noclegu. Rozliczane są koszty przejazdów środkami transportu publicznego lub – w szczególnych przypadkach – także prywatnym środkiem transportu. Zwrot kosztów jest przyznawany na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego otrzymanych i akceptowanych przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę.

Ile dni wolnych dla członka komisji wyborczej?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym członkom komisji wyborczych przysługuje prawo do wolnego dnia w pracy: na dzień głosowania i liczenia głosów, oraz na dzień następujący po dniu w którym liczenie głosów zakończono. Jeżeli w trakcie najbliższych wyborów (7 kwietnia, niedziela) liczenie głosów zostanie zakończone dopiero w poniedziałek (8 kwietnia), członkom komisji przysługuje wolne także w kolejnym dniu, czyli we wtorek 9 kwietnia. Wolne od pracy jest pełnopłatne z zachowaniem wszystkich świadczeń. Do tego dochodzi prawo do dodatkowych 5 dni wolnego (bez prawa do wynagrodzenia) z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i stosunku pracy.

Kto może zasiadać w komisji wyborczej?

Jak przypomina Państwowa Komisja Wyborcza, kandydaci na członków komisji muszą być pełnoletnimi obywatelami polskimi, posiadającymi pełne prawa publiczne i prawa wyborcze. Nie mogą być ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu. Kandydaci muszą mieszkać na stałe na obszarze województwa, w którym są zgłaszani do komisji. Obwodowe komisje wyborcze zostały powołane do dn. 18 marca 2024, a kandydatów na członków komisji zgłaszano do 8 marca.