Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun powiedział, że wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na liczne, także nielegalne, nieprawidłowości w działaniu Instytutu. W raporcie wskazano, że nieprawidłowości wskazywały na istotne niedostatki organizacyjne i zarządcze. Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w okresie objętym kontrolą, w zbadanych obszarach.

"Narodowy Instytut Wolności otrzymał wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, która wskazuje na liczne nieprawidłowości w działaniu Instytutu, wręcz nielegalne" - powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Michał Braun.

Nielegalne działania

Jak dodał, działania te sprawiały, że procedury konkursowe, procedury oceny wniosków, wyłaniania ekspertów, przydzielania ekspertów do wniosków, oceny sprawozdań z realizacji projektów były nierzetelne, a miejscami także nielegalne.

Poinformował, że na środowej konferencji, która odbędzie się w NIW o godz. 10:00, odniesie się do wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli i do działań, które nowa dyrekcja Instytutu podejmie, by naprawić system przekazywania dotacji dla organizacji pozarządowych.

"Pieniądze będą dystrybuowane w sposób sprawiedliwy i otwarty dla ogółu organizacji pozarządowych" - zapewnił.

Negatywne oceny

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w okresie objętym kontrolą w obu zbadanych obszarach - dotyczących programów: Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018-2030 oraz Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zagrożenia korupcją

W raporcie wskazano, że nieprawidłowości wskazywały na istotne niedostatki organizacyjne i zarządcze, a w skrajnych przypadkach wskazywały na działania w sytuacjach konfliktu interesów lub zagrożone czynnikami korupcjogennymi.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to powołana w 2017 r. agencja działająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej zadaniem jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Instytut rozdziela środki publiczne dla organizacji pozarządowych. Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, jako organ nadzorujący NIW, może odwołać jego dyrektora przed upływem kadencji w przypadku stwierdzenia działania niezgodnego z prawem, zasadami rzetelności, gospodarności i celowości.