Zdaniem prezydenta stanowisko prokuratora krajowego zajmuje Dariusz Barski, "gdyż nie został odwołany przez pana premiera". Andrzej Duda skierował pismo w tej sprawie do Donalda Tuska. "Działania zarówno Pana Premiera, jak i Prokuratora Generalnego (Ministra Sprawiedliwości) stoją w jaskrawej sprzeczności z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, a tym samym stanowią sprzeniewierzenie się złożonej w trybie art. 151 Konstytucji przysiędze" - wskazał.

"(…) stanowisko Prokuratora Krajowego zajmuje Pan Dariusz Barski, gdyż nie został odwołany przez Pana Premiera w trybie art. 14 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r. poz. 390). Nie wystąpił Pan Premier także o moją zgodę na odwołanie Prokuratora Krajowego, czego bezwzględnie wymaga ww. przepis ustawy. Ponadto, z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że Pan Prokurator Dariusz Barski nie zrzekł się stanowiska, ani nie przeszedł w stan spoczynku" - czytamy w liście.

Prezydent wskazał, że Dariusz Korneluk nie został skutecznie powołany na stanowisko prokuratora krajowego z uwagi na zawisły spór kompetencyjny – obligatoryjnej opinii, o której mowa w art. 14 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.

Prezydent pisze do Donalda Tuska

"Działania zarówno Pana Premiera, jak i Prokuratora Generalnego (Ministra Sprawiedliwości) stoją w jaskrawej sprzeczności z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, a tym samym stanowią sprzeniewierzenie się złożonej w trybie art. 151 Konstytucji przysiędze" - przekazał Andrzej Duda.

"Z uwagi na podejmowane w ostatnich tygodniach przez Pana Premiera i Prokuratora Generalnego (Ministra Sprawiedliwości) działania, w dniu 15 stycznia 2024 r. wniosłem do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów oraz Prokuratorem Generalnym (sygn. akt Kpt 1/24), czego konsekwencją, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393), jest zawieszenie – z mocy prawa – postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. Zatem wszelkie działania związane z omawianą materią podejmowane po tej dacie są bezprawne" - podano.

Prezydent mówi o paraliżu prawnym

Wskazał, że konsekwencją działań podejmowanych przez prokuratora generalnego (Ministra Sprawiedliwości), akceptowanych przez premiera, będzie paraliż wymiaru sprawiedliwości poprzez obecne i przyszłe podważanie zarówno decyzji prokuratora Dariusza Barskiego, co nie miało miejsca przed 2024 r., ale przede wszystkim prokuratorów wskazywanych w sposób niezgodny z prawem jako jego następców, tj. prokuratora Jacka Bilewicza oraz prokuratora Dariusza Korneluka.

"W szczególności podważane są i będą wnoszone akty oskarżenia i środki odwoławcze, wnioski o zastosowanie aresztu tymczasowego, czy wykonywanie uprawnień wynikających z art. 13 ust. 3a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, związanych z zarządzaniem kontroli operacyjnych, prowadzonych przez wskazane w tym przepisie służby" - czytamy.

"W świetle powyższych argumentów, należy sformułować jednoznaczne żądanie odstąpienia przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości od prób nielegalnych zmian w prokuraturze, w szczególności na stanowisku Prokuratora Krajowego" - wskazał prezydent Andrzej Duda.