Orlen odnotował 7 353 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 18 593 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 8 841 mln zł wobec 22 257 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO sięgnął 13 032 mln zł wobec 27 430 mln zł zysku rok wcześniej.

"EBITDA LIFO: spadek o 5 mld zł (r/r) w efekcie ujemnego wpływu niższych marż rafineryjnych i niższego dyferencjału, niższych marż petrochemicznych, niższych marż na wydobyciu, niższego efektu wolumenowego, niższych marż handlowych, umocnienia PLN wzg. USD, wyceny kontraktów terminowych CO2 , wyższych kosztów zmiennych w detalu, wyższych kosztów pracy oraz niższego wyniku Grupy Lotos i spółki Baltic Power. Powyższe efekty zostały ograniczone przez dodatni wpływ wyniku Grupy PGNiG, wyższych marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu, hedgingu, wykorzystania historycznych warstw zapasów, niższych rezerw na emisje CO2 oraz odwrócenia odpisów na zapasach NRV" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Przychody ze sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98 327 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 106 268mln zł rok wcześniej.

"Przychody: spadek o 7% (r/r) w efekcie niższych wolumenów sprzedaży oraz niższych notowań produktów rafineryjnych, petrochemicznych oraz węglowodorów" - czytamy dalej.

"W czwartym kwartale 2023 r. w segmencie wydobycie koncern wypracował wynik EBITDA LIFO w wysokości 578 mln zł. Istotny wpływ na wynik miały także spadki cen węglowodorów, w tym gazu o ok. 60% (r/r) oraz ropy o 6% (r/r). Średnia produkcja ropy i gazu w czwartym kwartale, głównie w Polsce i Norwegii, wyniosła ok. 185 tys. boe/d i była wyższa o blisko 20% (kw/kw)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Strategiczna transakcja Grupy Orlen

W obszarze wydobycia w listopadzie zawarta została strategiczna transakcja - PGNiG UpstreamNorway z Grupy Orlen przejęło kontrolę nad całą działalnością spółki wydobywczej KUFPEC Norway. W efekcie transakcji, wydobycie gazu ziemnego Grupy Orlen w Norwegii wzrośnie o jedną trzecią i przekroczy 4 mld m3 rocznie, a dzienna produkcja węglowodorów w 2024 r. przewyższy 100 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, wskazano także.

"Dzięki połączeniu Orlen z Grupą PGNiG segment gazu zanotował w czwartym kwartale wynik EBITDA na poziomie 11 mld zł. Wpływ na to miała m.in. wyższa sprzedaż hurtowa i niższe koszty pozyskania gazu. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 42,1 TWh, a 47% stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 17 statków. Na koniec grudnia zapas magazynowy gazu w Grupie Orlen wyniósł 33 TWh, a napełnienie magazynów gazu w Polsce osiągnęło 95%. Ceny dla klientów biznesowych były w grudniu na poziomie 263 zł/MWh" - czytamy dalej.

Rafinerie Grupy Orlen pracowały na 88% mocy

W IV kwartale 2023 r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 594 mln zł. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło niekorzystne otoczenie makroekonomiczne, w tym zmiana struktury przerabianych rop, związana z odejściem od rosyjskiego surowca, a także umocnienie złotówki względem dolara. Rafinerie Grupy Orlen pracowały na 88% mocy, przerabiając 9,5 mt ropy, mniej o 16% (r/r). Spadek był efektem konsolidacji 70% przerobu rafinerii w Gdańsku (przy 100% w 2022 r.), poinformowano także.

"W efekcie niższych marż na poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny kontraktów terminowych CO2, segment petrochemii osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie - 345 mln zł. Zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość europejskiego rynku petrochemikaliów i tworzyw sztucznych będzie jednak rosła wraz z cyklami wzrostu gospodarczego, dlatego kontynuowane są inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu" - napisał Orlen.

Segment energetyki w IV kwartale zanotował wynik EBITDA na poziomie - 799 mln zł. Wpływ na to miało m.in. niekorzystne otoczenie makroekonomiczne i zdarzenia jednorazowe. Wynik obciążają także rezerwy związane z udziałem koncernu w mechanizmie zamrożenia cen energii dla Polaków w 2024 roku.

"Na koniec 2023 r. Grupa Orlen dysponowała mocami OZE na poziomie blisko 1 GW. W efekcie, w ostatnim kwartale ub.r. już ponad 60% energii wyprodukowane zostało z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie Orlen wyniosła 5,3 TWh energii elektrycznej. To wzrost o 36% (r/r), do którego przyczyniła się m.in. wyższa produkcja z instalacji OZE w Grupie Energa i z nowych farm wiatrowych w Orlen Wind 3. Z kolei łączna produkcja ciepła wyniosła 26,6 PJ" - wskazano w materiale.

Wyniki segmentu detalicznego

Segment detaliczny osiągnął w ostatnim kwartale ub.r. wynik EBITDA na poziomie 633 mln zł. Jak wyjaśnił Orlen, to efekt wzrostu sprzedaży w tym okresie o 21%, w tym sprzedaży benzyny o 14%, oleju napędowego o 26% oraz LPG o 3%. Najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w Czechach - o 49%, w Polsce o 22% i w Niemczech o 8%, przy spadku na Litwie o 33%.

W całym 2023 r. spółka miała 27 553 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 39 654 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 372 640 mln zł w porównaniu z 282 434 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO sięgnął 50 841 mln zł wobec 54 965 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Wyniki, które Orlen osiągnął w minionym roku, są kierunkowo zgodne z planami strategicznymi Grupy. Kluczowe jest jednak, by Orlen był w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał stworzony po połączeniach. Szczególnie ważna jest realizacja projektów wspierających przyszłość Grupy Orlen i jej transformację. Już teraz dysponujemy mocami OZE na poziomie blisko 1 GW, które będą stale się zwiększać poprzez inwestycje i nowe procesy akwizycyjne. Inwestujemy też w wydobycie węglowodorów oraz obszar rafineryjno-petrochemiczny" - skomentował p.o. prezesa Witold Literacki, cytowany w komunikacie.

Sieć detaliczna Grupy Orlen zwiększyła się o 73 stacje (r/r) do 3170, głównie w Niemczech w efekcie przejęcia samoobsługowych stacji paliw od OMV i na Węgrzech oraz Słowacji w wyniku przejęcia stacji paliw od MOL. Ponadto w pierwszym kwartale tego roku Orlen sfinalizował zakup 267 stacji paliw w Austrii, stając się trzecią siecią paliwową w tym kraju.

Miliardy złotych na inwestycje

"O 146 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2605, w tym: 1918 w Polsce, 347 w Czechach, 195 w Niemczech, 66 na Węgrzech, 49 na Słowacji i 30 na Litwie. ORLEN dynamicznie rozwija również sieć stacji alternatywnego tankowania. Obecnie do dyspozycji klientów są już 734 tego typu stacje, w tym: 538 w Polsce, 142 w Czechach, 45 w Niemczech i 9 na Węgrzech. Koncern inwestuje także w segment usług kurierskich, w wyniku czego 'Orlen paczkę' można już nadać i odebrać w blisko 10,6 tys. punktów w całej Polsce" - wymieniono też w komunikacie.

"Orlen przeznaczając miliardy złotych na inwestycje utrzymał w zeszłym roku dobrą i stabilną sytuację finansową. Na koniec 2023 r. poziom długu netto pozostawał na bezpiecznym poziomie 1,8 mld zł. Natomiast stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,02x" - wskazano także.

W 2023 r. na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych Orlen przeznaczył rekordowe 32,4 mld zł. Taka wysokość nakładów pokazuje potencjał połączonych grup Orlen, Lotos i PGNiG. Z kolei wartość synergii wynikająca z tych połączeń wyniosła na koniec 2023 r. ok. 1,5 mld zł. Efekty widoczne są przede wszystkim w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, handlu ropą i gazem oraz zakupów. Do 2032 r. łączny efekt finansowy synergii szacowany jest na ponad 20 mld zł, podkreślono dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 25 502 mln zł wobec 39 708 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.