Sejm we wtorek wybrał Mirosława Wróblewskiego na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Wróblewski był rekomendowany na to stanowisko przez klub KO, jego kontrkandydatem był Jakub Groszkowski, obecny zastępca Prezesa UODO, rekomendowany przez PiS.

W głosowaniu Wróblewskiego poparło 240 posłów, Groszkowskiego - 169. Decyzję Sejmu musi jeszcze zatwierdzić Senat.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - czym się zajmuje?

Prezes UODO jest centralnym organem administracji publicznej do spraw ochrony danych osobowych w Polsce. Zgodnie z ustawą jest powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. W kwietniu 2019 r. na Prezesa UODO Sejm powołał, a Senat zaakceptował Jana Nowaka. Jego kadencja upłynęła w maju 2023 r. Od tego czasu parlament nie zajął się wyborem jego następcy, w związku z czym Nowak nadal pełni funkcję Prezesa UODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych monitoruje przetwarzanie danych osobowych na terytorium Polski. Prezes Urzędu ma uprawnienia do występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom, które dopuściły się naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych.

Prezes UODO prowadzi postępowania w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i może nakładać na podmioty zobowiązane do przestrzegania RODO kar pieniężnych.

Kim jest Mirosław Wróblewski?

Mirosław Wróblewski obecnie jest dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ukończył studia prawnicze oraz politologiczne (specjalizacja – stosunki międzynarodowe). Jest autorem blisko 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.

W ostatnich latach przygotowywał lub współpracował w przygotowaniu stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich i reprezentował RPO w postępowaniach sądowych oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wróblewski był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (EU Fundamental Rights Agency) w latach 2012-2017. (PAP)

wkr/ drag/