Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, zakładający wprowadzenie do polskiego systemu zamówień procesu certyfikacji wykonawców, trafi do konsultacji publicznych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Planowane wejście w życie projektowanej ustawy to 1 stycznia 2025 r. Certyfikacja ma mieć charakter fakultatywny.

"Wprowadzenie do polskiego systemu zamówień publicznych certyfikacji wykonawców ma zapewniać wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego, że wobec danego wykonawcy nie zachodzą objęte zakresem certyfikacji podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, lub że posiada on zdolności i zasoby (np. określone doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę) na poziomie wskazanym w certyfikacie, które będzie wykorzystywał do potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektowaną ustawą, wykonawca będzie uprawniony do posługiwania się certyfikatem na potrzeby wielu różnych postępowań o udzielenie zamówienia, bez potrzeby każdorazowego gromadzenia i składania podmiotowych środków dowodowych w zakresie sprecyzowanych przez zamawiającego podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu. Certyfikat będzie zastępował podmiotowe środki dowodowe.

Projekt ustawy w zakresie dopuszczalności kwestionowania certyfikatu stanowi implementację regulacji dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Certyfikacja dla wykonawców będzie miała charakter fakultatywny. Wykonawcy nie będą mieli obowiązku uzyskiwania i posługiwania się certyfikatem. Będzie to ich uprawnienie. Z uprawnieniem tym skorelowany będzie jednak obowiązek zamawiających uznawania ważnych certyfikatów w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia.

W przypadku odmowy respektowania informacji wynikających z wydanego certyfikatu, również w sytuacji gdy jednostka certyfikująca odmówiła zawieszenia certyfikatu na skutek informacji otrzymanych od zamawiającego, wykonawca będzie uprawniony do skorzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.

Zgodnie z ustawą Pzp kwalifikacja podmiotowa wykonawców obejmuje dwa obszary, tj. weryfikację braku podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z projektem ustawy certyfikacja będzie dotyczyła obydwu obszarów.

Planowane wejście w życie nowej ustawy to 1 stycznia 2025 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących akredytacji, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

(ISBnews)