Sejm przyjął w czwartek część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Oprócz zmian redakcyjnych poparcie Sejmu uzyskała m.in. poprawka, która wykreśla z nowelizacji przepisy dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności. Nowela trafi teraz do prezydenta.

Senat na początku lutego przyjął do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 10 poprawek.

Sejm poparł w czwartek część z nich. Przyjęto m.in. zmiany o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Sejm poparł także poprawkę, która wykreśla z noweli zapisy dotyczące konieczności złożenia wniosków o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, które są teraz automatycznie przedłużane na podstawie tzw. ustawy covidowej.

Ten przepis zakładał, że osoby, które nie złożyły wniosków, straciłyby 1 czerwca 2023 r. prawo do świadczeń opiekuńczych, kart parkingowych i do świadczeń na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Wiceminister rodziny Anna Schmidt poinformowała w tym tygodniu, że rząd będzie jeszcze pracował nad przepisami przejściowymi w tym zakresie.

Akceptacji Sejmu nie uzyskała za to poprawka, która dotyczy wykreślenia przepisów o świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Senatorowie ocenili, że w obecnie omawianej regulacji nie mogą znajdować się rozwiązania, które merytorycznie do niej nie pasują.

W noweli o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawarto bowiem przepisy rozszerzające katalog świadczeń pieniężnych, które nie wpływają na możliwość nabycia prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych). W katalogu tym umieszczono świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Senatorowie chcieli wykreślenia tego rozwiązania z noweli, na co nie zgodził się Sejm. Strona rządowa przekonywała podczas prac parlamentarnych, że w ten sposób można szybko naprawić błąd, przez który część osób otrzymuje mniejsze świadczenie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowela zakłada zmianę określenia "przemoc w rodzinie" na "przemoc domową".

Regulacja zakłada też uwzględnienie w przepisach przemocy ekonomicznej i cyberprzemocy.

Ponadto nowela rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Z kolei, jako "osobę stosującą przemoc domową" należy rozumieć zarówno osobę stosującą przemoc domową, jak i osobę, co do której istnieje podejrzenie, że taką przemoc stosuje.

Niebieska karta

Ustawa przewiduje także zmiany w procedurze niebieskiej karty. Wprowadzono np. przepis obligujący grupę diagnostyczno-pomocową do monitorowania sytuacji osób lub rodzin dotkniętych przemocą domową, a także zagrożonych jej wystąpieniem, w tym również po zakończeniu procedury niebieskie karty. Dodano również przepis umożliwiający pracę grupy diagnostyczno-pomocowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Nowelizacja ma też na celu rozwój oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc. Projekt zakłada wprowadzenie przepisów dotyczących nowej formy wsparcia, czyli programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową. Przewiduje też wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez osobę stosującą przemoc domową, w przypadku uporczywego uchylania się osoby stosującej przemoc domową od udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych.

Ośrodki wsparcia

Regulacja doprecyzowuje również przepisy w zakresie kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Umożliwiono uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego – wskazano, że osoby te muszą mieć co najmniej trzy lata stażu pracy w pomocy społecznej lub w placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ustanowiony zostanie również standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Autorki: Karolina Kropiwiec, Magdalena Gronek

kkr/ mgw/ joz/