Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw - poinformowało w czwartek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Nowelizacja ma m.in. umożliwić budowę portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Celem noweli - jak podało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP - jest "poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery, usprawnienie nadzoru nad czynnościami uznanych organizacji upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej, uproszczenie i zaktualizowanie ram prawnych w zakresie dopełniania formalności sprawozdawczych z wykorzystaniem Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego przez statki wchodzące do portów morskich i z nich wychodzące, usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów oraz umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych".

Zmiany polegają m.in. na upoważnieniu ministra do spraw gospodarki morskiej do powierzenia, w drodze umowy, uznanej organizacji wykonywania zadań administracji morskiej w zakresie dokonywania inspekcji i audytów oraz wydawania certyfikatów statkom innym niż jachty o długości do 24 m i statki rybackie o długości do 24 m. Wskazano, że powierzenie zadań będzie mogło nastąpić na wniosek uznanej organizacji. W przypadku zagrożenia obronności państwa, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego, morskiego lub porządku publicznego będzie można cofnąć to upoważnienie.

Wśród zmian znalazł się także zapis dotyczący Straży Granicznej. Rozszerzono katalog zadań tej formacji o współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń dla bezpieczeństwa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i przeciwdziałania tym zagrożeniom.

W ustawie o obszarach morskich wprowadzono natomiast zmiany polegające m.in. na zapewnieniu możliwości przeprowadzania testów statków autonomicznych na polskich obszarach morskich.

Zmiany w ustawie o portach i przystaniach morskich polegają z kolei m.in. na przyznaniu Skarbowi Państwa prawa pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej, która dysponuje prawami do nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także na "umożliwieniu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej wskazania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze rozporządzenia, portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych".

Wprowadzono także zmianę, która pozwala na wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w odległości do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, "w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego niebezpieczeństwa, w tym wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym".(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

emb/ mk/