W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa. W rozporządzeniu, które weszło w życie z dniem publikacji, wskazano, że zakres działania pełnomocnika "nie obejmuje mechanizmów finansowania określonych w ustawie o obronie ojczyzny".

Pełnomocnikiem może być sekretarz stanu albo podsekretarz stanu; kandydata na pełnomocnika przedstawia wicepremier realizujący zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa - stanowi rozporządzenie. Do zadań pełnomocnika należy: "inicjowanie, koordynowanie i wspieranie procesów pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa".

Rozporządzenie stanowi, że organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. Pełnomocnik może współpracować z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z organami samorządowymi, państwowymi osobami prawnymi oraz osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa.

Reklama

Pełnomocnik będzie miał obowiązek przedstawiania Radzie Ministrów rocznego sprawozdania ze swojej działalności, a wicepremierowi ds. bezpieczeństwa i obronności państwa – bieżące informacje o stanie realizacji zadań, w szczególności w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym o wynikach rozmów i negocjacji z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi.

Cztery miesiące temu Tadeusz Kościński odszedł z rządu, gdzie od listopada 2019 r. kierował pracą resortu finansów. Kościński zrezygnował z funkcji ministra - jak informowała wtedy ówczesna rzeczniczka PiS Anita Czerwińska - przyjmując na siebie odpowiedzialność polityczną za "niedociągnięcia", jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych z Polskiego Ładu. Prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Kościńskiego 10 lutego 2022 r.

autor: Rafał Białkowski, Aleksandra Rebelińska