Nowela umożliwia doliczenie stażu cywilnego do wysługi lat i pobieranie emerytury mundurowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. i mają co najmniej 25 lat służby.

Regulacja ta znalazła się w nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Reklama

Nowelizacja reguluje zasady doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej. Nowe przepisy obejmą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. i mają co najmniej 25 lat służby. W wysłudze emerytalnej będą mogli uwzględnić tzw. okresy pracy cywilnej.

Funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmiana, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli dwie możliwości: doliczenia stażu cywilnego do wysługi i pobierania tylko emerytury mundurowej albo pozostania na dotychczasowych zasadach, czyli pobierania emerytur mundurowej i z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Nowela zawiera też zapis, że podstawą pozbawienia funkcjonariusza prawa do świadczenia motywacyjnego będzie wszczęcie przeciw niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także postępowania dyscyplinarnego - do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.