Senat wprowadził poprawki do ustawy okołobudżetowej na 2022 r., wykreślając możliwość przekazywania środków z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz środków Funduszu Szerokopasmowego na finansowanie zadań, związanych z informatyzacją państwa. Senatorowie nie zgodzili się także na przekazanie skarbowych papierów wartościowych na tworzenie wydziałów lekarskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ustawa zakłada m.in. proces stopniowego odmrażania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przekazanie skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym i Agencji Badań Medycznych.

Senatorowie usunęli z ustawy przepisy, które umożliwiały przekazywanie środków z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Funduszu Szerokopasmowego na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa. Usunęli też przepis dot. dofinansowania Centrum Obsługi Administracji Rządowej kwotą 7,3 mln zł.

Nie zgodzili się także na przenoszenie przez szefa Kancelarii Prezydenta wydatków związanych z remontem zabytków, ani przez ministra obrony narodowej – wydatków w dziale obrona narodowa.

Senat usunął przepis, umożliwiający przekazanie przez ministra finansów w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych na uruchomienie wydziałów lekarskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Środki trafią jedynie do Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Badań Medycznych i Uniwersytetu Warszawskiego (na tworzenie kierunku lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego). Środki te mają służyć rozwojowi sektora biomedycznego.

Ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana z realizacją ustawy budżetowej na rok 2022.

Zakłada wprowadzenie mechanizmu finansowania wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać w roku 2022, skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,73 mln zł na mechanizm finansowania uczelni, z którymi podpisano umowę na realizację programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Ustawa zakłada także, że minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże w przyszłym roku papiery skarbowe o wartości 1 mld zł dla Agencji Badań Medycznych.

W ustawie ustalono, że w roku 2022 wysokość wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, będzie odnoszona do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednocześnie odpisy na fundusze socjalne będą dokonywane w oparciu o wartości z roku 2019. Stanowi to odmrożenie podstaw do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z roku 2021 o jeden rok. Zmiana w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych polega na "zamrożeniu" odpisu na zakładowy fundusz świadczeń na poziomie ustawowym z 2020 r., co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r.

W 2022 r. zaproponowano szereg regulacji mających na celu zwiększenie źródeł finansowania zadań związanych z informatyzacją państwa, a także regulację określającą źródło pokrycia kosztów związanych z operacjami na skarbowych papierach wartościowych przekazanych Funduszowi Reprywatyzacji.

Zmiany zaproponowane w ustawie okołobudżetowej mają dać 630,2 mln zł.

(ISBnews)