Wprowadzane zmiany polegają m.in. na rezygnacji z przygotowywania regionalnych map potrzeb zdrowotnych i przejęciu przez ministra właściwego ds. zdrowia uprawnień do tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych.

Jak informuje oficjalna strona Prezydenta RP zgodnie z nową ustawą minister zdrowia będzie opracowywał i aktualizował mapę potrzeb zdrowotnych. Mapa ustalana będzie na okres 5 lat.

Celem ustalania mapy potrzeb zdrowotnych przez ministra właściwego ds. zdrowia jest identyfikacja priorytetowych potrzeb zdrowotnych i wyzwań organizacji systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienie zrównoważonego i skoordynowanego wydatkowania środków publicznych.

Reklama

Finansowanie to ma obejmować analizy demograficzne, epidemiologiczne, analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej (udostępniane na dedykowanej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego), wyzwania systemu opieki zdrowotnej oraz rekomendowane kierunki działań na terytorium RP i na terenie województw.

Podpisana ustawa zakłada, że minister zdrowia, w danym województwie, będzie współpracował z wojewodą, co oznacza brak obowiązku ustanawiania dla danego województwa priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej. Ponadto nowa ustawa rezygnuje z ustalania priorytetów zdrowotnych przez ministra zdrowia w formie rozporządzenia.

Reklama

Do obowiązków ministra zdrowia będzie należeć opracowywanie, ustalanie, monitorowanie i aktualizowanie krajowego planu transformacji, który uwzględnia rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia. Zgodnie z podpisaną regulacją, wojewodów zobowiązano do ustalania wojewódzkich planów transformacji, jednakowy z planem krajowym.

Krajowy plan transformacji będzie ogłaszany w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra i ma obejmować: potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej wymagające podjęcia działań koordynowanych na poziomie ponadregionalnym, działania wymagające koordynowania na poziomie ponadregionalnym, planowany rok lub lata, w których działania te będą realizowane, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, szacunkowe koszty tych działań, oczekiwane rezultaty wynikające z ich realizacji oraz wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

Jak informuje oficjalna strona Prezydenta RP zniesione zostają dotychczasowe wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych. Powołane zostaną nowe wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych, których celem będzie opracowywanie projektu, monitorowanie i aktualizacja wojewódzkich planów transformacji. Projekt wojewódzkiego planu oceniać i zatwierdzać będzie minister zdrowia, a z realizacji planu krajowego i planu wojewódzkiego sporządzane będzie śródokresowe sprawozdanie.

Krajowy plan transformacji będzie opiniowany przez Radę Dialogu Społecznego, Prezesa NFZ, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, konsultantów krajowych w ochronie zdrowia, Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii oraz Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii.

Wprowadzona regulacja ogranicza dotychczasowe uprawnienia dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ, przekazując je Prezesowi Funduszu oraz przewiduje powiązanie finansowania inwestycji ze środków publicznych z potrzebami wskazanymi w mapie potrzeb i planach transformacji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami.