Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego.

W komunikacie po posiedzeniu rządu napisano, że "projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wprowadzanie i przywóz dóbr kultury do UE". "Karane będzie nielegalne wprowadzenie do Polski dóbr kultury pochodzących z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej" - poinformowano.

Wskazano, że "zakazany będzie przywóz do Polski dóbr kultury, które zostały wyprowadzone z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, a w którym dobra te powstało lub zostały odkryte – z naruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych tego państwa".

Przekazano, że "w przypadku złamania zakazu dotyczącego przywozu dóbr kultury, groziła będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Jednocześnie, jak napisano, "możliwe będzie orzeczenie przez sąd przepadku dóbr kultury, które pochodzą z przestępstwa".

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.