Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, projekt przedłożony przez resort spraw wewnętrznych i administracji dostosowuje prawo krajowe do prawa UE. Chodzi o ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

"Wśród unijnych państw występują znaczące różnice w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się" - wskazał w przesłanym komunikacie CIR. Jak dodano, unijne rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie nowe obowiązki dotyczące niezbędnych zabezpieczeń w dokumentach tożsamości, w tym m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej czyli odcisków palców. Zaznaczono ponadto konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących bezpieczeństwa.

W projekcie przewidziano obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej - odcisków palców. ich pobieranie będzie się odbywać podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Jak wskazuje CIR, w warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia oraz osobie, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie będą zamieszczane odciski palców.

Regulacja określa również maksymalny okres przechowywania odcisków palców w Rejestrze Dowodów Osobistych – tj. do dnia odbioru dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia wydania, tj. personalizacji dowodu osobistego.

Zgodnie z projektowanymi przepisami dzieciom do 12. roku życia wydawane będą dowody osobiste z pięcioletnim okresem ważności, zaś obywatelom po ukończeniu 12. roku życia wydawane będą dowody osobiste z dziesięcioletnim okresem ważności.

"W przypadku, gdy czasowo niemożliwe jest fizycznie pobranie odcisków palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, np. z powodów medycznych – oparzenie lub inny wypadek, przewidziano dwunastomiesięczny okres ważności dokumentu" - poinformował CIR.

Według projektu zmieni się zawartość warstwy graficznej dowodu osobistego – dodany zostanie podpis posiadacza dokumentu. W projekcie wskazano także przypadki, w jakich możliwy jest brak podpisu – chodzi o dzieci do 12. roku życia i osoby powyżej 12. roku życia, jeśli nie mogą złożyć podpisu.

Obowiązek zamieszczania w dowodzie odcisków palców spowoduje, że wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12. roku życia będzie można złożyć jedynie osobiście w organie gminy.

"Możliwość składania wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną pozostanie wyłącznie w przypadku dokumentu dla osób do 12. roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców" - zaznaczono w komunikacie CIR.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 2 sierpnia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.