Nowe zasady sanitarno-epidemiczne, które weszły w życie w poniedziałek, 28 grudnia, obejmują przyjeżdżających do Polski z każdego kraju - zarówno należącego do Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Zasady te będą obowiązywały co najmniej do 17 stycznia 2021 r.

Ponadto - zwrócił uwagę Urząd w środowym komunikacie - przed przekroczeniem granicy pasażerowie mają obowiązek przekazania przewoźnikowi, w ustalonej przez niego formie, danych osobowych i kontaktowych oraz wskazania adresu, pod którym będą odbywali kwarantannę po wjeździe do Polski (adres miejsca zamieszkania lub pobytu).

Reklama

Przedsiębiorca transportowy zobowiązany jest z kolei do niezwłocznego przekazywania tych danych jednostce właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia podległej ministrowi zdrowia.

Urząd przypomniał, że przewoźnicy, którzy uruchamiają pociągi przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do informowania pasażerów o nowych zasadach sanitarno-epidemicznych.

Jak wskazał UTK, z nakazu odbywania kwarantanny i przekazywania danych o miejscu pobytu, zostali zwolnieni m.in.: podróżni, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 oraz osoby przekraczające granicę państwową wewnątrz UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym, a także pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, w tym obsada pociągu, którzy zostali wpisani na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Z kwarantanny zwolnione są także osoby wykonujące zawód medyczny, które przekraczają granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce czy osoby prowadzące działalność naukową oraz pobierające w Polsce naukę, żołnierze lub żołnierze wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze policji, straży granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służby celno-skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa podczas pełnienia czynności służbowych.

Podróżni zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny muszą przedstawić odpowiednie dokumenty i zaświadczenia potwierdzające przynależność, do którejś z grup.