Mennica Polska: Wyniki potwierdzają zdolność do trwale wysokich rentowności


Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Mennica Polska uważa, że wyniki finansowe grupy potwierdzają zdolność do długotrwałego utrzymywania wysokiego poziomu rentowności, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.
„W I półroczu 2016 roku notujemy stabilne, dobre wyniki w tradycyjnych obszarach działalności grupy kapitałowej. Potwierdzamy tym samym zdolność do długotrwałego utrzymywania wysokiego poziomu rentowności. W 2015 roku wysoko postawiliśmy sobie poprzeczkę. Nasze cele są ambitne, ale w pełni osiągalne. W II kw. 2016 rozpoczęliśmy intensywne działania sprzedażowe i marketingowe w segmencie deweloperskim, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Widzimy już pierwsze, zadowalające efekty tych działań" – powiedział Zambrzycki, cytowany w komunikacie.
Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 434 mln zł, a zysk netto 47 mln zł w I półr. Solidne wyniki finansowe to efekt m.in. dalszego rozwoju współpracy z partnerami zagranicznymi, w szczególności z Bankiem Kolumbii oraz wyższej sprzedaży produktów inwestycyjnych. Na wynik miało także wpływ rozpoznanie aktywów podatkowych w spółkach grupy, podano w informacji.
Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej Mennica Polska w I półroczu 2016 roku wyniósł 29 mln zł, wobec wyniku 38 mln zł w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 39 mln zł, wobec 49 mln zł w I półroczu 2015 roku. Odchylenie wyników operacyjnych spowodowane było przede wszystkim niższą niż w roku ubiegłym dywidendą ze spółki Netia.
W omawianym okresie największy udział w przychodach ogółem, w wysokości ponad 234 mln zł, odnotował segment produkcji menniczej (segment I). Oznacza to wysoki wzrost (o 47%) w porównaniu do I półrocza 2015, kiedy to przychody wyniosły 159 mln zł. Jest to efektem większej sprzedaży monet obiegowych zagranicznych emitentów oraz wyższej sprzedaży produktów inwestycyjnych. Wynik w segmencie I wzrósł do poziomu 15,7 mln zł, wobec 13,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
„Realizacja znaczących kontraktów zagranicznych wpływa na wartość zapasów i należności handlowych. Jest to naturalny mechanizm wiążący się z tego typu projektami. W ubiegłych latach wiele uwagi poświęcaliśmy optymalizacji w zakresie kapitału obrotowego, co pozwoliło wypracować nam optymalną strukturę i zapewniło bardzo dobre wskaźniki płynnościowe. Ma to oczywiście pozytywny wpływ na naszą zdolność do obsługiwania nawet największych kontraktów, stąd nasza aktywność w obszarze ekspansji zagranicznej oraz pozytywne efekty działań" – tłumaczy członek zarządu, CFO Mennicy Polskiej Katarzyna Iwuć, cytowana w komunikacie.
Istotne zmiany zaszły w działalności w segmencie II, czyli przetwórstwa metali szlachetnych. Dzięki korzystnej ze względów płynnościowych zmianie modelu współpracy polegającej na realizacji usług produkcji z kruszców powierzanych przez zleceniodawców, znacząco spadł poziom przychodów. Wynik segmentu wzrósł ze względu na redukcję kosztów. Osiągnął on poziom 0,5 mln zł (wobec - 0,2 mln zł w I półroczu 2015 roku).
Grupa Kapitałowa odnotowała istotny wzrost wyniku również w segmencie III – płatności elektronicznych. Poprawa związana jest głównie z wydłużeniem okresu amortyzacji, co było możliwe wskutek przedłużenia zawartych kontraktów. W segmencie III odnotowano również jakościową zmianę w strukturze przychodów. Dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży realizowanej w automatach, kosztem spadku przychodów uzyskiwanych w punktach partnerskich, poprawie uległa rentowność działania.
Grupa Mennica Polska intensyfikuje działalność w segmencie IV - deweloperskim. Po kilku kwartałach intensywnej pracy administracyjnej i przygotowawczej, rozpoczęte zostały kluczowe dla dochodowości segmentu procesy sprzedaży i marketingu. Działania te wiążą się z kosztami, co obciążyło wyniki segmentu.
„Rozpoczęliśmy sprzedaż i marketing I etapu projektu Mennica Residence. Efekty są więcej niż zadowalające. Cieszę się, że trafnie oceniliśmy potencjał rynku. Nasze działania zostały doskonale wpasowane w trendy rynkowe, co pozwala z uzasadnionym optymizmem patrzeć na nasze wyniki w tym segmencie. Chciałbym jednak zaznaczyć, że przychody będą rozpoznawane w rachunku zysków i strat w momencie podpisywania ostatecznych aktów notarialnych z klientami" – wyjaśnił prezes Mennicy Polskiej.
Dodał, że obecnie Mennica ma już sprzedanych na podstawie umów deweloperskich 100 mieszkań, a dodatkowo podpisała 25 deklaracji rezerwacyjnych, co łącznie daje sprzedaż na poziomie 66,4% wszystkich mieszkań w I etapie. Prezes ocenia to jako doskonały wynik.
W I etapie „Mennica Residence" zaprojektowano 188 mieszkań o średniej powierzchni 55,7 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 10 428 m2 . Docelowo Mennica Polska planuje realizację łącznie ok. 480 mieszkań w dwóch etapach oraz rewitalizację obiektu zabytkowego tj. dawnego budynku Browaru Junga.
Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.
(ISBnews)