Pojawią się rozwiązania prawne wcześniej niestosowane, np. decyzja generalna. Sposobem na polepszenie jakości państwa na styku z gospodarką i obsługą obywateli ma być m.in. zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i podatkowych dla małych firm (specjalne rozliczanie danin, obniżenie podatku CIT dla mikroprzedsiębiorców czy prostsze procedury rejestracji działalności gospodarczej).
W te działania wpisana będzie zapowiadana już wcześniej „Konstytucja dla biznesu”. Nowelizacji doczekały się też ustawa o zamówieniach publicznych (głównie pod kątem możliwości prowadzenia działalności innowacyjnej) oraz kodeks postępowania administracyjnego. Pojawi się wiele rozwiązań prawnych dotychczas nieznanych polskiej procedurze administracyjnej, np. umowa administracyjna, decyzja generalna, postępowanie uproszczone czy milczące załatwianie spraw.
Zgodnie z zapowiedziami ministra Konstantego Radziwiłła zmiany czekają służbę zdrowia. NFZ zostanie zastąpiony Państwowym Funduszem Celowym „Zdrowie”. Świadczeniami zdrowotnymi administrować będzie minister, a na poziomie regionalnym agendy przy wojewodzie.
Kolejny obszar to planowanie przestrzenne. Tu największą zmianą jest zapowiedź likwidacji decyzji o warunkach zabudowy oraz wprowadzenie mechanizmów zachęcających gminy do uchwalania planów miejscowych.
Strategia zakłada też budowę e-państwa. Zakładane cele to m.in. dalsza rozbudowa systemu rejestrów państwowych, stworzenie eID – systemu identyfikacji i uwierzytelniania obywateli, czy dążenie do tego, by dominujące stały się obrót bezgotówkowy i elektroniczna wymiana dokumentów. Powstać ma też Portal Rzeczypospolitej Polskiej, dzięki któremu Polacy będą mieli możliwość korzystania z pełnej oferty usług publicznych (e-usługi świadczone przez państwo).
Skąd rząd weźmie pieniądze na rozwój / Dziennik Gazeta Prawna
W sferze finansów publicznych planowane jest od dawna zapowiadane uszczelnienie systemu poboru podatków. Czeka nas też przegląd systemu emerytalnego. Zostanie przeprowadzona analiza przywilejów takich grup jak: nauczyciele, rolnicy, górnicy, służby mundurowe, sędziowie i prokuratorzy.
Projekt odnosi się też do lepszego wdrażania unijnych funduszy. Na razie Polska wykorzystała ok. 2 proc. przyznanej przez Brukselę alokacji. Projekt zakłada większą rolę instrumentów zwrotnych. W okresie 2014–2020 stanowią one tylko 5 proc. wszystkich środków. Od 2020 r. ma to już być 15 proc. Uproszczeniu skomplikowanych procedur w sięganiu po unijne fundusze służyć ma „Program uproszczeń 4xS – standaryzacja, stabilizacja, symplifikacja, stanowczość”. Resort zapowiada szersze zastosowanie łatwiejszych form rozliczeń, uproszczenie wytycznych, szersze zastosowanie systemów teleinformatycznych na potrzeby prowadzenia naborów, sprawozdawczości i rozliczeń.