Projekt rozporządzenia rady ministrów dotyczącego pomocy w 2016 r. dzieciom z rodzin poszkodowanych przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Trafił on do uzgodnień.

Zgodnie z nim z zasiłków będą mogły skorzystać dzieci realizujące w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy ucierpieli w wyniku działania żywiołu. Dodatkowym warunkiem udzielenia zasiłku na cele edukacyjne będzie posiadanie prawa do zasiłku celowego z pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej; zasiłek ten przyznaje się rodzinom, które ucierpiały w wyniku np. powodzi lub huraganu. Z pomocy skorzystają też dzieci umieszczone w formach rodzinnej pieczy zastępczej: w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uczniowie poszkodowani w wyniku zdarzeń atmosferycznych otrzymają jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne wynoszący 500 lub 1000 zł. Wysokość zasiłku zależeć będzie od tego czy rodzina dziecka otrzyma zasiłek celowy do 3000 zł, czy powyżej 3000 zł. Wyższy zasiłek losowy otrzymają uczniowie z rodzin, którym przyznano zasiłek celowy powyżej 3000 zł.

Reklama

W przypadku przyznania rodzinie zasiłku celowego o możliwości uzyskania zasiłku losowego - edukacyjnego poinformuje rodziców wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Samorząd po uzyskaniu zgody rodziców sporządzi listę dzieci i uczniów uprawnionych do zasiłku. Na podstawie listy wypłaci rodzicom pieniądze.

Drugą formą pomocy dla uczniów - opisaną w projekcie rozporządzenia - będą wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne mające charakter pomocy interwencyjnej. Przysługiwać będą one uczniom, z rodzin, którym przyznano zasiłek celowy w wysokości powyżej 3000 tys. zł. Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne organizowane będą przede wszystkim w czasie wakacji, w wyjątkowych przypadkach także w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Państwo sfinansuje wyjazd w wysokości do 1300 zł na jednego ucznia.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, z tej pomocy skorzystają rodziny, u których "stwierdzono znaczące straty w wyniku wystąpienia żywiołu". "Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z udziałem psychologa lub terapeuty podczas wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego dla uczniów, którzy w związku z przebytym przeżyciem emocjonalnym i doznanym stresem są narażeni na pojawienie się zaburzeń emocjonalnych, powinno nastąpić jak najszybciej od momentu wystąpienia żywiołu" - czytamy.

Trzecią formą pomocy dla uczniów poszkodowanych przez żywioł staną się zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Także one przysługiwać będą uczniom, z rodzin, którym przyznano zasiłek celowy w wysokości powyżej 3000 zł. Za organizację zajęć odpowiedzialna będzie gmina. Otrzyma ona na ucznia dotację w wysokości 500 zł oraz dodatkowo 1000 zł na każdą grupę 5 dzieci uczestniczących w takich zajęciach.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)