49 proc. badanych uważa, że w Polsce istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi, przy czym 6 proc. badanych wyraża taki pogląd zdecydowanie, a ponad dwie piąte respondentów (43 proc.) – mniej pewnie. 10 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. W raporcie z sondażu napisano, że poczucie osobistego zagrożenia Polaków atakami terrorystycznymi czy działalnością przestępczą znajduje się obecnie na porównywalnym poziomie co w ubiegłym roku, a jednocześnie jest ono na nieco niższym poziomie niż w latach 1995-2002.

W większości zagrożenie Polski dostrzegają osoby, które osobiście czują się zagrożone zamachem terrorystycznym (85 proc.). Natomiast zainteresowanie polityką (56 proc.) oraz zamieszkanie w małych miastach do 20 tys. (54 proc.) sprzyja poglądowi, że w Polsce nie istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi. TNS odnotował, że poglądy prawicowe sprzyjają opinii o zagrożeniu Polski zamachami terrorystycznymi (61 proc.).

Mężczyźni (46 proc.), częściej niż kobiety (38 proc.), są zdania, że Polska nie jest zagrożona tego typu atakami.

Reklama

Z badania wynika, że 27 proc. respondentów obawia się, iż osobiście stanie się przypadkową ofiarą zamachu terrorystycznego czy porachunku przestępców. Autorzy sondażu stwierdzili, że 73 proc. badanych jest poinformowana o lipcowym szczycie NATO w Warszawie, a 76 proc. wie o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. O planowanym w stolicy Szczycie NATO najczęściej słyszeli respondenci zainteresowani polityką (84 proc.) oraz badani z wykształceniem wyższym (81 proc.). Częściej niż pozostali o Światowych Dniach Młodzieży wiedzieli badani z wykształceniem średnim i pomaturalnym (80 proc.) oraz respondenci deklarujący nieregularne praktyki religijne (79 proc.).

68 proc. pozytywnie oceniło zabezpieczenie planowanego szczytu przed ewentualnymi zagrożeniami terrorystycznymi, przy czym 18 proc. badanych uznało je za bardzo dobre, a 50 proc. zabezpieczenie imprezy uznało za "raczej dobre". Co dziesiąty pytany jest zdania, że Szczyt NATO nie będzie dobrze zabezpieczony, a 1 proc. sądzi, że będzie bardzo źle zabezpieczony. 22 proc. badanych nie wyraża jednoznacznej opinii na ten temat.

Pozytywną ocenę zabezpieczenia Szczytu NATO przed ewentualnymi zagrożeniami terrorystycznymi jest częściej wyrażana przez badanych, którzy dobrze oceniają kierunek biegu spraw w Polsce (79 proc.), pozytywnie oceniających rząd (79 proc.), a także uważających, że gospodarka znajduje się w stanie rozwoju (77 proc.). Pozytywna opinia wiąże się też z poczuciem braku zagrożenia atakami terrorystycznymi w Polsce (73 proc.).

67 proc. badanych dobrze oceniło zabezpieczenie ŚDM przed ewentualnymi zagrożeniami terrorystycznymi, przy czym 17 proc. bardzo pozytywnie, a 50 proc. raczej pozytywnie. Co dziewiąty badany jest zdania, że ŚDM nie będą dobrze zabezpieczone, a 1 proc. - że zabezpieczenie będzie bardzo złe. I tutaj zdania nie miało 22 proc. respondentów.

Dobrą ocenę zabezpieczenia częściej od innych wyrażali respondenci deklarujący poparcie dla PiS (78 proc.), dobrze oceniający rząd, ankietowani pozytywnie oceniający kierunek biegu spraw w Polsce oraz respondenci prognozujący poprawę materialnych warunków życia (po 80 proc.).

62 proc. badanych nie obawia się, że stanie się przypadkową ofiarą zamachu terrorystycznego bądź porachunków przestępców. 27 proc. badanych odczuwa taką obawę, a 3 proc. boi się z całą pewnością tego, że coś złego może mu się przydarzyć w związku z atakami terrorystycznymi. Zagrożenie częściej odczuwają badani z miast powyżej 500 tys. (42 proc.), pracownicy administracji i usług (34 proc.). Poczucie zagrożenia towarzyszy częściej kobietom (31 proc.) niż mężczyznom (22 proc.). Bezpieczniej niż przeciętna krajowa czują się respondenci zamieszkujący miasta do 20 tys. (77 proc.) oraz badani źle oceniający swą sytuację materialną (70 proc.).

O temat zagrożenia terroryzmem w Polsce TNS pytał 13-18 maja ogólnopolską, reprezentatywną próbę 1009 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat wzwyż. (PAP)