Jeżeli wyjdą na jaw nowe dowody, można żądać wznowienia postępowania podatkowego, nawet gdy skarga czeka już na rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny – uznał WSA w Warszawie.
Chodziło o spółkę z o.o., która najpierw złożyła skargę kasacyjną na niekorzystny dla niej wyrok I instancji, a dopiero potem wniosła o wznowienie postępowania podatkowego. Twierdziła, że w obliczu nowych dowodów (przesłuchań świadków) może domagać się nadzwyczajnego trybu postępowania, o którym mowa w art. 240 par. 1 pkt 5 ordynacji podatkowej. Z przepisu tego wynika, że postępowanie zakończone decyzją ostateczną jest wznawiane, gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, które były nieznane organowi wydającemu decyzję.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił jednak wznowienia postępowania. Wskazał, że spółka złożyła już skargę kasacyjną, a to jest przeszkodą do wznowienia postępowania, bo doprowadziłoby to do zbiegu dwóch postępowań – sądowoadministracyjnego i podatkowego. Co do zasady wniesienie skargi do sądu administracyjnego skutkuje brakiem możliwości wszczęcia postępowania w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej – podsumował organ.
Na potwierdzenie swojego stanowiska przytoczył wyroki NSA: m.in. z 27 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK 402/14) i 29 października 2013 r., (sygn. akt I FSK 1604/12). Wynika z nich, że postępowanie sądowe ma pierwszeństwo przed postępowaniem podatkowym, bo sądy w ramach kontroli zaskarżonej decyzji mają obowiązek ocenić, czy w toku prowadzonego postępowania organ nie dopuścił się uchybień mogących stanowić okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania.
Spółka zaskarżyła odmowną decyzję organu. Argumentowała, że orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite i sądy niejednokrotnie orzekały już, że zaskarżenie decyzji ostatecznej nie wyklucza możliwości wznowienia postępowania w trybie nadzwyczajnym. Na potwierdzenie przywołała m.in. wyroki WSA w Łodzi z 21 września 2007 r. (sygn. akt I SA/Łd 744/07) i NSA z 14 listopada 2013 r. (sygn. akt II FSK 2145/12).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opowiedział się za tą drugą, korzystną dla podatników wykładnią. Sędzia Agnieszka Krawczyk przyznała, że w doktrynie często prezentowany jest pogląd, iż wniesienie skargi do sądu uniemożliwia ponowne wszczęcie postępowania administracyjnego. – Zdaniem sądu jednak nie zawsze zawisłość sprawy przed sądami przesądza o braku możliwości uruchomienia nadzwyczajnego trybu postępowania, zwłaszcza w sytuacji gdy wyjdą na jaw nowe dowody. Tych bowiem sąd nie może uwzględnić w zawisłej przed nim sprawie – wyjaśniła sędzia Krawczyk.
Wyroki nie są prawomocne.
Zaskarżenie decyzji ostatecznej nie wyklucza możliwości wznowienia postępowania podatkowego, zwłaszcza gdy wyjdą na jaw nowe, nieznane wcześniej dowody
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie z 19 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1497/15 i III SA/Wa 1498/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia